انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت آموزشی | نمونه فصل 1

اغلب انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت آموزشی، در حوزه ی حل مساله ی اجتماعی و سازگاری بر اساس مدل حل مساله ی اجتماعی قرار گرفته است که اولین بار توسط دیزریال و گلدفرید  (1986) معرفی و به وسیله ی دیزریال و همکاران گسترش یافت. الگوي مقابله حل مساله اجتماعي یکي از جامع ترین الگوهاي حل مساله اجتماعي است. یك فرض این مدل، آن است که حل مساله، عمدتا به وسیله ی دو فرایند کلی جهت گیري نسبت به مساله و مهارتهای حل مساله یا سبك هاي حل مساله تعیین می شود. حل مساله اجتماعي زماني ناکارآمد محسوب مي شود که با یك جهت گیري منفي نسبت به مساله، تکانشگري یا تعلل و اجتناب شدید همراه شود (به نقل از سپاه منصور، 1388). 

نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت آموزشی

حل مساله اجتماعي به عنوان شاخصي از کفایت فردي مي تواند به صورت نشانگر کیفیت زندگي در تعاملات بین فردي مورد توجه قرار گیرد. حل مساله ی اجتماعی، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده ی آشفتگی روان شناختی است، مطالعات انجام شده در این حوزه، اغلب متغیر حل مساله ی اجتماعی را در ارتباط با اختلال های محور، DSM-IV مورد بررسی قرار داده است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد نقص در حل مساله ی اجتماعی، با آشفتگی روان شناختی به ویژه اختالل های محور یك، رابطه دارد (کرمعلی اسماعیلی، 1385).
حل مساله اجتماعی یك فرایند چند بعدی تعاملی است که از دو مؤلفه اصلی نسبتا مستقل تشکیل شده که عبارتند از: الف ) جهت گیری و ب ) مهارتهای حل مساله یا سبك های حل مساله نسبت به مساله. جهت گیری نسبت به مساله، اشاره به چگونگی توجه افراد به مسایل در محیط اطراف آنها دارد و تا حدودی الگوی شناختی – هیجانی ثابتی که افراد نسبت به مسایل زندگی خود دارند و چگونگی ارزیابی آنان از ظرفیت های حل مساله ای خود را نشان می دهد (مک موران ، 2005).
یکی از مواردی که در حل مسئله ی اجتماعی موثر است هوش معنوی نام دارد. اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي در اﻧﺴﺎن، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ روزاﻓـﺰون ﺗﻮﺟﻪ روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪهي ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻮﯾﻦ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺸﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدي ﻗـﺪ ﻋﻠـﻢ ﮐﻨﻨـﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﺑﻌـﺎد وﺟـﻮدي اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮي اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻠـﯽ رﻏـﻢ ﺗﺎﮐﯿـﺪ روز اﻓـﺰون داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي رﺷﺪ اﻧﺴﺎن، ﻫﻨـﻮز ﺗﻌﺮﯾـﻒ واﺣـﺪي ﮐـﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت آموزشی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۷/۲۷
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه مدیریت رسانه

انجام پایان نامه مدیریت رسانه

در [...]

۱۴۰۰/۰۹/۰۸
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

این بخش به دانلود رایگان فصل سوم پایان نامه مدیریت اختصاص داده شده است. دانشجویان [...]

۱۴۰۰/۰۹/۰۷
|
سینا
مشاوره پایان نامه مدیریت

مشاوره پایان نامه مدیریت

در این بخش از مشاوره انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت نمونه فصل 4 پایان نامه مدیریت [...]

۱۴۰۰/۰۹/۰۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب