انجام رساله دکتری علوم سیاسی - انجام پایان نامه دکتری علوم سیاسی| نمونه فصل پنج-نتیجه گیری

5-4. محدودیت های موجود در انجام رساله دکتری علوم سیاسی حاضر

1. یکی از محدودیت های در انجام رساله دکتری علوم سیاسی حاضر عدم وجود ابزار اندازه گیری استاندارد برای سنجش متغیرها بود که برای رفع این مشکل پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد و سپس اعتبار و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
2. با وجود اطمینان به دانشجویان از محرمانه بودن اطلاعات، بعضی از دانشجویان از جواب دادن بعضی از سوالات خودداری کرده بودند. 
3. محدودیت دیگر در انجام پایان نامه دکتری علوم سیاسی حاضر این است که نتایج و یافته های بدست آمده تنها قابل کاربرد در جامعه آماری پژوهش حاضر می باشد و نمی توان آن را به جوامع دیگر تعمیم داد. 
4. یکی دیگر از مشکلات پژوهشی محدودیت منابع در خصوص موضوع مورد مطالعه بود. به طوری که ضمن مراجعه به تمامی کتابخانه ها، مراکز و سایت های پژوهشی مطالب موضوع پژوهش به سختی آماده شد.
5. با توجه به ماهیت روش شناسی این پژوهش نیازمند همکاری پاسخگویان جهت تکمیل پرسشنامه بود که برخی ابتدا از پاسخگویی امتناع می ورزیدند. اما با توجیه میزان اهمیت موضوع از طرف پرسشگران سعی گردید میزان امتناع از پاسخگویی به حداقل برسد. 

5-5. پیشنهادات موجود جهت ادامه انجام پایان نامه دکتری علوم سیاسی

- نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد اعتماد بین شخصی، اعتماد به محیط و اعتماد نهادی و میزان شرکت در انتخابات رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن میزان شرکت در انتخابات ابعاد اعتماد بین شخصی، اعتماد به محیط و اعتماد نهادی را در جامعه بالا برد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد اعتماد به محیط و اعتماد نهادی و ظرفیت سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن ظرفیت سیاسی ابعاد اعتماد به محیط و اعتماد نهادی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد تنها بین اعتماد به محیط و اعتراض سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای کاهش اعتراض سیاسی آگاهی مردم در مورد محیظ اجتماعی خود را افزایش داد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد بین اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و مصرف گرایی سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن مصرف گرایی سیاسی ابعاد اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج حاصل از انجام رساله دکتری علوم سیاسی حاضر نشان می دهد بین اعتماد بین شخصی و مشارکت پست مدرن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن مشارکت پست مدرن اعتماد بین شخصی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد همیاری اجتماعی، همکاری اجتماعی، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی و شرکت در انتخابات رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن شرکت در انتخابات ابعاد همیاری اجتماعی، همکاری اجتماعی، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج از انجام پایان نامه دکتری علوم سیاسی حاضر نشان می دهد بین ابعاد همکاری اجتماعی، وساطت اجتماعی، احساس اثرگذاری و ظرفیت سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن ظرفیت سیاسی ابعاد همکاری اجتماعی، وساطت اجتماعی، احساس اثرگذاری را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد همکاری اجتماعی، احساس اثرگذاری و اعتراض سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای کاهش اعتراض سیاسی بر نوع همکاری اجتماعی مردم رسیدگی بیشتری صورت گیرد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد همیاری اجتماعی، احساس اثرگذاری، حمایت اجتماعی و مصرف گرایی سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن مصرف گرایی سیاسی ابعاد همیاری اجتماعی، احساس اثرگذاری، حمایت اجتماعی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد همیاری اجتماعی، احساس اثرگذاری، حمایت اجتماعی و مشارکت پست مدرن رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن مشارکت پست مدرن ابعاد همیاری اجتماعی، احساس اثرگذاری، حمایت اجتماعی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.

- نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمام ابعاد شبکه های اجتماعی و شرکت در انتخابات رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن شرکت در انتخابات ابعاد شکه های افقی، عمودی، تراکم اجتماعی و انسجام اجتماعی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج به دست آمده از انجام پایان نامه و رساله دکتری علوم سیاسی حاضر نشان می دهد بین ابعاد شبکه های افقی و عمودی و ظرفیت سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن ظرفیت سیاسی ابعاد شبکه های افقی و عمودی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.
- نتایج حاصل از انجام رساله و پایان نامه دکتری علوم سیاسی حاضر نشان می دهد بین شبکه های افقی و اعتراض سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای کاهش اعتراض سیاسی بر روابط موجود در شبکه های افقی رسیدگی بیشتری صورت گیرد.
- نتایج پژوهش نشان می دهد بین شبکه های افقی و عمودی و مصرف گرایی سیاسی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین لازم است برای بالا بردن مصرف گرایی سیاسی ابعاد شبکه های افقی و عمودی را تا حد لزوم در جامعه بالا برد.

5-6. پیشنهادهای پژوهشی

با توجه به نتایج حاصل از از انجام رساله دکتری علوم سیاسی حاضر پیشنهادهای زیر برای تحقیقات حاضر ضروری به نظر می رسد:
1. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی در بین شهروندان و دانشجویان با رویکرد مقایسه ای
2. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر اثربخشی سیاسی
3. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات سیاسی
4. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب
5. بررسی تاثیر شکاف نسلی بر مشارکت سیاسی
6. بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر مشارکت سیاسی
7. بررسی تاثیر سرمایه نمادین بر مشارکت سیاسی
8. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مشارکت سیاسی

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام رساله دکتری علوم سیاسی و یا انجام پایان نامه دکتری علوم سیاسی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۸/۰۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه مدیریت رسانه

انجام پایان نامه مدیریت رسانه

در [...]

۱۴۰۰/۰۹/۰۸
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

این بخش به دانلود رایگان فصل سوم پایان نامه مدیریت اختصاص داده شده است. دانشجویان [...]

۱۴۰۰/۰۹/۰۷
|
سینا
مشاوره پایان نامه مدیریت

مشاوره پایان نامه مدیریت

در این بخش از مشاوره انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت نمونه فصل 4 پایان نامه مدیریت [...]

۱۴۰۰/۰۹/۰۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب