انجام رساله دكتري | نمونه بحث و نتیجه گیری پایان نامه دکتری پزشکی

بحث بر روی نتایج حاصل از انجام رساله دكتري حاضر

در انجام رساله دكتري حاضر شیوع ریفلاکس در بین آقایان 6/19% و در بین خانم ها 5/25 % وشیوع کلی 2/24 % محاسبه گردید. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین جنس وشیوع بیماری ریفلاکس مشاهده نشد.
در مطالعه استانگلینی و همکاران  نشان داده شده است اين بيماري زنان و مردان را به طور يكسان مبتلا مي سازد.( 13)
همچنین در مطالعه دیگری که در جنوب چین انجام شده است ،شیوع علائم در دو گروه جنسی تفاوت معنی داری نداشت. (102)
درمطالعه دکتر حاتمی  و همچنین مطالعه دکتر آل طه نیز اختلافي بين گروههاي جنسي  وجود نداشت.(2و3)
در مطالعه دکتر shaha  و همکاران نشان داد در میان افراد مونث میزان ریفلاکس افزایش می یابد .(103)
از 430 فرد مورد بررسی قرار گرفته در این مطالعه  77.4 درصد (333نفر ) مونث و تنها 22.6 درصد (97نفر) مذکر بودند. واین عدم تناسب فراوانی جنسیت زن و مرد میتواند تحلیل این متغییر را مخدوش کند .
با توجه به شیوع کلی 2/24 % این مطالعه نشان میدهد شیوع رفلاکس درشهر قم بسیار بالاتر از مطالعات قبلی است .
بطوری که در مطالعات گذشته شيوع ریفلاکس در دانشجويان دانشگاه تهران 9% (1) و در اهداكنندگان خون در پايگاه انتقال خون تهران 3/11% (2) و در مطالعه گنبد كاووس 3/12% برآورد شده است(3). در مطالعات اپيدميولوژيك، شيوع رفلاکس در كشورهاي آسيايي 5% و در كشورهاي غربي 10 تا 20 درصد گزارش شده است (4). در بعضي از مطالعات منتشر شده شيوع اين بيماري در كشورهاي غربي تا 40 % نيز گزارش شده است (5).
در انجام رساله دكتري حاضرارتباط معنا داری بین سن افراد و بیماری ریفلاکس مشاهده نشد .
در سایر مطالعات افزايش سن به عنوان عامل مهمي در ايجاد عوارض بيماري مطرح مي باشد.(15,16)
همچنین در مطالعه دکتر shaha   نشان داد در میان افراد با بالاتر رفتن سن میزان ریفلاکس افزایش می یابد (103).
در مطالعه دکتر chen و همکاران بین سن و شیوع ریفلاکس ارتباط معنی داری وجود نداشت.(102)
در این مطالعه ارتباط معنا داری بین وزن و BMI با بیماری ریفلاکس مشاهده نشد .
در مطالعه دکتر رفاع که در شهر اصفهان انجام شده BMI از جمله فاكتورهاي موثر مهم در ريفلاكس مي باشد.(100)
همچنین در مطالعه دکتر shaha  و همکاران بین میزان BMI افرادارتباط معنی داری با ریفلاکس نداشت(103)
در مطالعه آل طه و همکاران چاقي از عوامل خطر GERD محسوب مي شود.(3)
در این مطالعه بین میزان زمانی که برای خوردن غذا صرف میشود و بیماری ریفلاکس ارتباط معنی داری وجود نداشت .
 در مطالعه آل طه سرعت مصرف غذا، فاصله زماني بين مصرف غذا و وضعيت و درازکش اثري بر بروز ريفلاکس نداشت.(3)
در انجام رساله دكتري حاضر ارتباط معنی داری بین مصرف سیگار ،چای ،الکل و قهوه با بیماری رفلاکس مشاهده نشد . 
در مطالعه دکتر shaha  و همکاران سیگار کشیدن ارتباط معنی داری با ریفلاکس نداشت(103)
در مطالعه دکتر chen و همکاران سیگار کشیدن مستقل از شیوع ریفلاکس بود .(104)
در مطالعه دکتر آل طه نیز ارتباطی با سیگار کشیدن یافت نشد .(3)
در این مطالعه ارتباط معنی داری بین بیماری آسم و گلو درد مداوم وجود نداشت .
اما بیماری ریفلاکس با اضطراب و افسردگی وپوسیدگی دندان در ارتباط بود.
در مطا لعه ای که در شهرکرد توسط دکتر حسینی اصل و همکاران انجام شد ارتباط معنی دار با ریفلاکس و آسم مشاهده شد .(99)
در مطالعه chen  وهمکاران آسم  مستقل از شیوع ریفلاکس بود .(104)
در مطالعه دکتر chou PH  و همکاران میزان شیوع ریفلاکس در بیماران افسرده به طور واضحی در تمام گروهها از نظر سن ، جنس ، منطقه شهر نشینی بالاتر گزارش شد . (105)
در مطالعه دکتر محمودی و همکاران نقش اضطراب در فصل امتحانات دانشجویان را در بروز بیماری ریفلاکس محتمل می دانستند. (1)
در این مطالعه ارتباط معنی داری بین مصرف غذاهای ترش ، چرب، ادویه دار با بیماری ریفلاکس مشاهده شد . همچنین مصرف حجم بالای مواد غذایی و چای از عوامل موثر در ریفلاکس بودند. 
اما ارتباط معنی داری بین بیماری ریفلاکس و مصرف نوشابه و غذاهای تند یافت نشد .
در مطالعه آل طه و همکاران رابطه معني داري بين GERD و مصرف چاي، غذاهاي ادويه دار، فيبر، چربي، پروتئين و کربوهيدرات يافت نشد.(3)
در مطالعه حاتمی و همکاران گرايشبهزندگيماشينيوافزايشمصرفغذاهايآمادهوقابلطبخسريعكهاغلبحاويادويهوفلفلوسسميباشدرادرافزايششيوعریفلاکسموثر دانسته اند .(2)
در مواردی همچون دشواری در بلع یا احساس گیر کردن هنگام غذا خوردن ، احساس وجود توده در گلو که ارتباطی با غذا خوردن ندارد.، ترشح فراوان بزاق دهان، درد در قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی  ارتباط معنی داری یافت شد . 
بین بیماری ریفلاکس و سرفه بمدت بیش از 3 هفته ارتباطی یافت نشد. 
در مطالعه دکتر خوش باطن و همکاران  تجمع آب فراوان در دهان (42.8%) شايعترين علامت همراه سوزش سردل بود.(101)

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این مطالعه شیوع ریفلاکس معده به مری نسبت به مطالعات قبلی انجام شده در ایران بیشتر محاسبه گردید که نشان دهنده روند رو به افزایش شیوع آن به دلیل نزدیک شدن به سبک رژیم غذایی جوامع غربی می باشد.
باتوجه به انجام رساله دكتري حاضر ارتباط معنی داری با نوع غذای مصرفی و ریفلاکس وجود دارد که لازم به آگاه سازی جمعیت عمومی در این زمینه میباشد. و توصیه میشود افراد جامعه که از مصرف غذاهای چرب، ترش و ادویه دار به میزانکمتر استفاده شود.
در این مطالعه بین مصرف چای و بیماری ریفلاکس ارتباط معنی داری وجود داشت اما دفعات خوردن چای در بروز بیماری موثر نبود .
در جمعیتی از افراد که اظهار میکردند از اضطراب و افسردگی رنج میبرند شیوع بیماری ریفلاکس بیشتر بود.
همچنین ارتباطی بین پوسیدگی دندان و این بیماری مشاهده شد .
پیشنهاد میگردد در مطالعات بعدی حجم نمونه بالاتری در نظر گرفته شود تا حجم بالاتری از جمعیت عمومی رادر نظر بگیرد.

۱۴۰۱/۰۷/۰۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام رساله دکتری مشاوره

آموزش انجام رساله دکتری مشاوره

در این بخش از آموزش انجام رساله دکتری مشاوره سعی داریم تا با ارائه نمونه فصل [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۷
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی همانند  [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۵
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه صنایع

آموزش انجام پایان نامه صنایع

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه صنایع سعی نموده ایم تا با ارائه نمونه ن [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۴
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور

جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین خبرهای علمی پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۸/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور

آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور - آکادمی ابن سینا

با آخرین اخبار حوزه پژوهش کشور از آکادمی ابن سینا همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۵
|
ابن سینا
اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

در ادامه خلاصه ای از اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی خدمتتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار پژوهشی کشور

آخرین اخبار پژوهشی کشور | اعلام نتایج کنکور کاردانی

در ادامه نظر شما را به جدیدترین اخبار حوزه علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۵
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب