انجام رساله دكتري | نمونه بحث و نتیجه گیری پایان نامه دکتری پزشکی

انجام رساله دكتري | نمونه بحث و نتیجه گیری پایان نامه دکتری پزشکی

بحث بر روی نتایج حاصل از انجام رساله دكتري حاضر

در انجام رساله دكتري حاضر شیوع ریفلاکس در بین آقایان 6/19% و در بین خانم ها 5/25 % وشیوع کلی 2/24 % محاسبه گردید. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین جنس وشیوع بیماری ریفلاکس مشاهده نشد.
در مطالعه استانگلینی و همکاران  نشان داده شده است اين بيماري زنان و مردان را به طور يكسان مبتلا مي سازد.( 13)
همچنین در مطالعه دیگری که در جنوب چین انجام شده است ،شیوع علائم در دو گروه جنسی تفاوت معنی داری نداشت. (102)
درمطالعه دکتر حاتمی  و همچنین مطالعه دکتر آل طه نیز اختلافي بين گروههاي جنسي  وجود نداشت.(2و3)
در مطالعه دکتر shaha  و همکاران نشان داد در میان افراد مونث میزان ریفلاکس افزایش می یابد .(103)
از 430 فرد مورد بررسی قرار گرفته در این مطالعه  77.4 درصد (333نفر ) مونث و تنها 22.6 درصد (97نفر) مذکر بودند. واین عدم تناسب فراوانی جنسیت زن و مرد میتواند تحلیل این متغییر را مخدوش کند .
با توجه به شیوع کلی 2/24 % این مطالعه نشان میدهد شیوع رفلاکس درشهر قم بسیار بالاتر از مطالعات قبلی است .
بطوری که در مطالعات گذشته شيوع ریفلاکس در دانشجويان دانشگاه تهران 9% (1) و در اهداكنندگان خون در پايگاه انتقال خون تهران 3/11% (2) و در مطالعه گنبد كاووس 3/12% برآورد شده است(3). در مطالعات اپيدميولوژيك، شيوع رفلاکس در كشورهاي آسيايي 5% و در كشورهاي غربي 10 تا 20 درصد گزارش شده است (4). در بعضي از مطالعات منتشر شده شيوع اين بيماري در كشورهاي غربي تا 40 % نيز گزارش شده است (5).
در انجام رساله دكتري حاضرارتباط معنا داری بین سن افراد و بیماری ریفلاکس مشاهده نشد .
در سایر مطالعات افزايش سن به عنوان عامل مهمي در ايجاد عوارض بيماري مطرح مي باشد.(15,16)
همچنین در مطالعه دکتر shaha   نشان داد در میان افراد با بالاتر رفتن سن میزان ریفلاکس افزایش می یابد (103).
در مطالعه دکتر chen و همکاران بین سن و شیوع ریفلاکس ارتباط معنی داری وجود نداشت.(102)
در این مطالعه ارتباط معنا داری بین وزن و BMI با بیماری ریفلاکس مشاهده نشد .
در مطالعه دکتر رفاع که در شهر اصفهان انجام شده BMI از جمله فاكتورهاي موثر مهم در ريفلاكس مي باشد.(100)
همچنین در مطالعه دکتر shaha  و همکاران بین میزان BMI افرادارتباط معنی داری با ریفلاکس نداشت(103)
در مطالعه آل طه و همکاران چاقي از عوامل خطر GERD محسوب مي شود.(3)
در این مطالعه بین میزان زمانی که برای خوردن غذا صرف میشود و بیماری ریفلاکس ارتباط معنی داری وجود نداشت .
 در مطالعه آل طه سرعت مصرف غذا، فاصله زماني بين مصرف غذا و وضعيت و درازکش اثري بر بروز ريفلاکس نداشت.(3)
در انجام رساله دكتري حاضر ارتباط معنی داری بین مصرف سیگار ،چای ،الکل و قهوه با بیماری رفلاکس مشاهده نشد . 
در مطالعه دکتر shaha  و همکاران سیگار کشیدن ارتباط معنی داری با ریفلاکس نداشت(103)
در مطالعه دکتر chen و همکاران سیگار کشیدن مستقل از شیوع ریفلاکس بود .(104)
در مطالعه دکتر آل طه نیز ارتباطی با سیگار کشیدن یافت نشد .(3)
در این مطالعه ارتباط معنی داری بین بیماری آسم و گلو درد مداوم وجود نداشت .
اما بیماری ریفلاکس با اضطراب و افسردگی وپوسیدگی دندان در ارتباط بود.
در مطا لعه ای که در شهرکرد توسط دکتر حسینی اصل و همکاران انجام شد ارتباط معنی دار با ریفلاکس و آسم مشاهده شد .(99)
در مطالعه chen  وهمکاران آسم  مستقل از شیوع ریفلاکس بود .(104)
در مطالعه دکتر chou PH  و همکاران میزان شیوع ریفلاکس در بیماران افسرده به طور واضحی در تمام گروهها از نظر سن ، جنس ، منطقه شهر نشینی بالاتر گزارش شد . (105)
در مطالعه دکتر محمودی و همکاران نقش اضطراب در فصل امتحانات دانشجویان را در بروز بیماری ریفلاکس محتمل می دانستند. (1)
در این مطالعه ارتباط معنی داری بین مصرف غذاهای ترش ، چرب، ادویه دار با بیماری ریفلاکس مشاهده شد . همچنین مصرف حجم بالای مواد غذایی و چای از عوامل موثر در ریفلاکس بودند. 
اما ارتباط معنی داری بین بیماری ریفلاکس و مصرف نوشابه و غذاهای تند یافت نشد .
در مطالعه آل طه و همکاران رابطه معني داري بين GERD و مصرف چاي، غذاهاي ادويه دار، فيبر، چربي، پروتئين و کربوهيدرات يافت نشد.(3)
در مطالعه حاتمی و همکاران گرايشبهزندگيماشينيوافزايشمصرفغذاهايآمادهوقابلطبخسريعكهاغلبحاويادويهوفلفلوسسميباشدرادرافزايششيوعریفلاکسموثر دانسته اند .(2)
در مواردی همچون دشواری در بلع یا احساس گیر کردن هنگام غذا خوردن ، احساس وجود توده در گلو که ارتباطی با غذا خوردن ندارد.، ترشح فراوان بزاق دهان، درد در قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی  ارتباط معنی داری یافت شد . 
بین بیماری ریفلاکس و سرفه بمدت بیش از 3 هفته ارتباطی یافت نشد. 
در مطالعه دکتر خوش باطن و همکاران  تجمع آب فراوان در دهان (42.8%) شايعترين علامت همراه سوزش سردل بود.(101)

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این مطالعه شیوع ریفلاکس معده به مری نسبت به مطالعات قبلی انجام شده در ایران بیشتر محاسبه گردید که نشان دهنده روند رو به افزایش شیوع آن به دلیل نزدیک شدن به سبک رژیم غذایی جوامع غربی می باشد.
باتوجه به انجام رساله دكتري حاضر ارتباط معنی داری با نوع غذای مصرفی و ریفلاکس وجود دارد که لازم به آگاه سازی جمعیت عمومی در این زمینه میباشد. و توصیه میشود افراد جامعه که از مصرف غذاهای چرب، ترش و ادویه دار به میزانکمتر استفاده شود.
در این مطالعه بین مصرف چای و بیماری ریفلاکس ارتباط معنی داری وجود داشت اما دفعات خوردن چای در بروز بیماری موثر نبود .
در جمعیتی از افراد که اظهار میکردند از اضطراب و افسردگی رنج میبرند شیوع بیماری ریفلاکس بیشتر بود.
همچنین ارتباطی بین پوسیدگی دندان و این بیماری مشاهده شد .
پیشنهاد میگردد در مطالعات بعدی حجم نمونه بالاتری در نظر گرفته شود تا حجم بالاتری از جمعیت عمومی رادر نظر بگیرد.

۱۴۰۱/۰۷/۰۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب