انجام رساله دکتری و پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی - نمونه پروپوزال

انجام رساله دکتری و پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی - نمونه پروپوزال

مقدمه

در دنیای کنونی که تغییر و تحولات تکنولوژیک و تولید اطلاعات رشد روزافزونی به خود گرفته است، سازمان ها و نهادها توانسته اند با بکارگیری مدیریت نوین و بهره مندی از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، خود را با شرایط روز تطبیق داده و سازمان خود را در وضعیت کارآمدی نگه دارند. توسعه منابع انسانی یکی از رویکردهای اساسی مدیریتی در راستای ارتقای بهره وری سازمانی است. یکی از ابزارهای اساسی توانمندسازی، آموزش سازمانی است که از آن به نام آموزش ضمن خدمت نام برده    می شود. آموزش ضمن خدمت عبارت است از کوشش نظام مند به منظور هماهنگ کردن آرزوها، علایق و نیازهاي آتی سازمان، در قالب کارهایی که از افراد انتظار می رود. با وجود این، به هر نحوي که بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف کنیم، جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات (فتحی واجارگاه ،1383 :174) . با این روشنگري، آموزش ضمن خدمت چیزي نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقاي دانش و آگاهی و مهارت هاي فنی، حرفه اي و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک مؤسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را براي انجام بهینه وظایف و مسئولیتهاي شغلی آماده می کند (چایچی، 1381 : 13-14).

در پژوهشی که توسط هاشیموتو در کشور ژاپن انجام شد، مشخص شده که توفیق آموزش هاي ضمن خدمت در کشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلی، آموزش نیروهاي کم تجربه به وسیله افراد ارشد و برقراري آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامی افراد ( Hashimoto, 1999).

مسأله اساسی موجود در این ارتباط ارایه برنامه های آموزشی از سوی بعضی از سازمان ها بدون توجه به اثربخشی و تأثیرگذاری آنها می باشد. اجرا و برگزاری این گونه برنامه ها جز اتلاف هزینه و سایر منابع سازمانی نیست و نشان از نوعي ترديد و دو دلي در ميان تصميم گيران سازمانها در مورد اثربخشي برنامه هاي آموزشي دارد كه به نظر مي رسد يكي از عوامل اصلي ناكارامدي اين آموزش ها، عدم اتخاذ رويكرد سيستماتيك آموزشي و بي توجهي و يا كم توجهي نسبت به هريك از گامهاي چرخه تصميم گيري آموزش است (نوه ابراهيم، عيدي،1387) این چرخه شامل چهار مرحله:

1- بررسی عملکرد، 2- نیاز سنجی آموزشی، 3- برنامه ریزی و اجراء، 4 – سنجش اثربخشی دوره های آموزشی است . 

در این خصوص (شیمون، 1380) اظهار می دارد: یک برنامه فعالیت آموزشی تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد تأثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع آنان و مردم عرضه کند. این مساله به جنبه مهمی از آموزش و ارزشیابی آموزش اشاره می کند که معمولاً از آن به عنوان اثربخشی آموزش یاد می شود. اما به طور کلی دلایل تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی عبارتند از :

1.    تعیین بازده آموزش 
2.    ارتقای کیفیت آموزش 
3.    توسعه اعتماد جمعی (جعفر زاده، 1386)

     از دیدگاه دیویس و ورثر معیارهای مورد استفاده برای ارزشیابی اثربخشی آموزش شامل :

1-واکنش فراگیران به فرآیندها و محتوای آموزش، 2- دانش و تجربه اکتسابی به واسطه آموزش، 3- تغییرات رفتاری که ناشی از آموزش باشد، 4- بهبودها و پیشرفت های قابل اندازه گیری در سطح فردی و سازمانی مانند کاهش ترک شغل، غیبت و تصادفات در سازمان ها است. دولان و شولر نیز چنین شاخص هایی را برای ازشیابی آموز شها بیان کرده اند (جباری، 1381). 

 مورتن  (2001 ) اثربخشی برنامه های آموزشی را اندازه گیری صفات و ویژگی های فراگیران نظیر دانش، نگرش و مهارت می داند. ارزشیابی به عنوان جریانی تلقی می شود که داده ها و اطلاعات لازم را براي تصمیم گیري فراهم می کند.ارزشیابی به عنوان فعالیتی مشتمل بر توصیف و قضاوت است. تعریفی که از جامعیت بیشتري برخوردار است و بیشتر عناصر مورد بحث را شامل می شود .بی باي معتقد است، ارزشیابی یعنی جمع آوري و تفسیر نظامدار، شواهدي که به قضاوت ارزشی با عنایت به عملی که رخ    می دهد، منجر می شود (فتحی واجارگاه، 1377 : 250 ). هامبلین   تعریفی کلی از ارزشیابی ارائه می کند. بنابر تعریف وي، هر گونه اقدام براي کسب اطلاعات (بازخورد) در مورد اثرات برنامه آموزشی و برآورد کردن ارزش آموزش در پرتو آن اطلاعات را ارزشیابی می گویند. از نظر وي ارزشیابی در پنج سطح انجام می شود: واکنش، یادگیري، رفتار شغلی، سازمان و ارزش نهایی (اسلومن، 1382 : 18). 

طرح سربازان تعاون یار نيز به عنوان يكي از طرح هاي مطرح در وزارت تعاون با هدف استفاده بهينه از نيروهاي جوان متخصص و افزايش بهره وری و کارآمدی در تشکل ها و شرکت های تعاونی به اجرا در آمده است. در اين راستا، آموزش هايی به سربازان تعاون یار به عنوان نيروهاي انساني مطرح در طرح سربازان تعاون یار ارائه مي شود كه از آن جمله مي توان به آموزش هاي تخصصي، اشاره داشت. 

آموزش هاي تخصصي، آموزش هايي است كه براي انطباق دقيق تر فرد با ويژگي هاي شغلي و هماهنگي وي با نيازهاي سازماني ارائه مي گردد. شرکت های تعاونی از جمله تشکل هایی هستند که به علت مدیریت جمعی بیش از هر نهاد دیگری به آموزش و مدیریت منابع انسانی نیاز دارند. پایان نامه حاضر با عنوان اثربخشي دوره هاي آموزش پيش از خدمت سربازان تعاون يار در ايجاد صلاحيت هاي حرفه اي، با هدف بحث و بررسی آموزش های ارائه شده به سربازان تعاون یار در وزارت تعاون می باشد. امیدواریم نتایج این تحقیق بتواند مورد استفاده مسئولان و دست اندرکاران طرح سرباز تعاون قرار گیرد.

بيان مسئله 

    آموزش امری است که از روزهای آغازین حضور بشر در عرصه هستی وجود داشته و در اشکال مختلف به اجرا در آمده و تأثیرات خود را نیز در عرصه های مختلف در ارتقاء کارآمدی، بهره وری و توانمندسازی منابع انسانی نشان داده است. 

    آموزش در حقيقت خود مديريت است و بدون آموزش كاركنان، پايه هاي مديريت متزلزل و سست مي شود بسیاری از فعالیت ها اقتصادی، اجتماعی بشری امروزه در غالب سازمان ها و نهادها صورت می گیرد. سازمان ها، ساز و کار یا وسیله تحقق هدف هاي جامعه محسوب می شوند. سازمان ها در واقع به منزله تدابیر و وسایلی هستند که براي رفع نیازهاي اساسی جامعه شکل گرفته و به فعالیت می پردازند. (سام خانیان، 1384 : 13-11).

 با توجه به اهمیت آموزش در مدیریت جامعه و سازمان ها، صاحب نظران از زوایای گوناگون به آموزش و تعریف آن پرداخته اند. سیف آموزش را چنین تعریف می کند. آموزش، تجربه اي است مبتنی بر یادگیري، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وي بتواند توانایی خود را براي انجام کار بهبود بخشد (شیمون 1380،3 :248). به عبارت دیگر به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزي شده اي که هدف آن آسان کردن یادگیري در یادگیرندگان است، آموزش گویند (سیف، 1379). ارزشيابي آموزشي مي تواند ابزار مهمي در بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي باشد اگر به صورت منسجم بعد از اجراي برنامه آموزشي انجام پذيرد. دست اندركاران برنامه آموزشي احتمال دارد بيشترين استفاده را از ارزشيابي زماني بكنند كه نقش يك تصميم گيرنده را بازي مي كنند Kirkpatrick,1996)).

طراحان دوره آموزشی نیز تخصص و وقت خود را صرف تدوین برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت می کنند و مایلند ثمره تلاش هاي خود را مشاهده کنند (.(Nikols,2000:19

به طورکلی ضرورت تعیین اثربخشی برنامه هاي آموزشی عبارتند از عوامل متعدد دیگری که در اثربخشي آموزش دخيل هستند. اما به نظر می رسد یکی از مهمترين عوامل مؤثر در اين زمينه نيازسنجي(فاصله آنچه هست و آنچه بايد باشد)صحيح و متناسب آموزشي است(عباس زادگان و ترك زاده،1379). گلدستون و رولر ابعاد مختلف اثربخشی فعالیت های آموزشی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنها درباره چهار عامل موقعيتي بحث كردند: عامل هدف، عامل اجتماع، عامل وظيفه و عامل خود كنترلي‌. اين موارد آنچه كه كارآموزان يادگرفته اند را يادآوري مي كنند يا حداقل فرصتي براي استفاده از آنچه آنها يادگرفته اند، مهيا مي‌كنند(1993 Rouiller, & Goldstein). 

نوع آموزش هاي ارايه شده به سربازان در بخش هاي عمراني، اقتصادی، اجتماعی و ... بستگي به هدف كلي جذب سربازان و ميزان اعتقاد بخش اجرايي و كارشناسان آن در بهره گيري از منابع انساني (سرباز) و مديريت صحيح نيروي انساني دارد.     

وزارت تعاون، رسالت بزرگی در بخش اقتصادی کشور و به اجرا درآمدن اصل 44 قانون اساسی دارد. اما برای انجام این امر مهم، با کمبود نیروی متخصص با ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است.به همین منظور اقدام به اجرای طرح سربازان تعاون یار نموده تا بتواند این کمبود را جبران کند(رحمانی،1388).

"طرح سربازان تعاون يار" از جمله طرح هاي مهم و شاخص وزارت تعاون است كه مدت دو سال از اجراي آن مي گذرد. اين طرح برابر اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي و با موافقت فرماندهي معظم كل قوا و با ابلاغ دستورالعمل اجرايي توسط ستاد كل نيروي مسلح كشور از اواخر سال 1387 توسط وزارت تعاون به اجرا در می آید. ‌هدف از اجرای "طرح سربازان تعاون يار" استفاده مطلوب از توان علمي و تخصصي فارغ التحصيلان دانشگاهي در طول خدمت سربازي ،برای انجام فعاليت هاي آموزشي،‌ ترويجي، اجرايي، نظارتي و پ‍ژوهشي بخش تعاون در مناطق نيازمند و محروم کشور عنوان شده است. که اولين دوره مشمولین ‌طرح سربازان تعاون يار آن در ارديبهشت ماه 1388 انجام شد و تا زمان تهیه پروپوزال سالانه 500 نفر سرباز در قالب اين طرح جذب و پس از آموزش نظامي و آموزش تخصصي ((پيش از خدمت)) به حوزه هاي مختلف وزارت تعاون در سطح استان ها و شهرستان ها اعزام و مشغول خدمت شده اند.( لازم به ذكر است كه اين طرح همچنان ادامه دارد )

از آنجایی که مشمولین ‌طرح سربازان تعاون يار با هر رشته و گرایشی تحصیلی پس از طی دوره آموزش نظامی و قبل از آغاز خدمت در وزارت تعاون در دوره های آموزشی بدو خدمت تحت عنوان    دوره های تخصصی شرکت می کنند تا نسبت به اهداف، وظایف و چگونگی انجام فعالیت های آشنا شوند. با توجه به این که هر فعالیت آموزشی با این هدف برنامه ریزی و اجرا می شود، که در فراگیران تأثیرگذاری لازم و مورد نظر را داشته باشد، و برای شناخت میزان تأثیر یا اثر گذاری فرایند آموزش از جنبه های گوناگون ارزیابی ها و ارزشیابی هایی طراحی و به اجرا در می آید، تا ضمن شناخت نقاط ضعف و نارسائی های مرتبط با فرایند آموزش نسبت به اصلاحات و بازنگری های لازم مبادرت کرده و از این راه به تأثیرگذاری آموزش کمک نمود. بر این اساس و با توجه به اینکه تا كنون اثربخشی دوره هاي پيش از خدمت مشمولین طرح سربازان تعاون یار مشخص نگرديده و نقاط ضعف و نارسائی های آموزش پیش از خدمت مشمولین طرح سربازان تعاون یار معلوم نیست تحقیق حاضر به دنبال آن است که با بررسی مؤلفه های مختلف فرایند آموزش پیش از خدمت سربازان تعاون یار، میزان اثربخشی آن را مشخص نماید. به عبارت دیگر مسأله اصلي اين تحقيق عبارت است از اینکه آموزش پيش از خدمت سربازان تعاون يار تا چه اندازه با صلاحيت هاي مورد نياز  شغلي آنان در طي مدت خدمت سربازي تناسب و همخوانی دارد؟ تا چه اندازه دوره های آموزشی سربازان تعاون یار در ایجاد صلاحیت های حرفه ای آنان اثربخش بوده است. 

 ضرورت انجام رساله دکتری و پایان نامه ارشد

يكي از مواردي كه در اثربخشي آموزشي تأثير دارد روش اجرای دوره هاست كه بايستي متناسب با ماهيت موضوعي دوره و يا نيازي كه سازمان تشخيص مي دهد به صورت سميناري، دوره اي، مكاتبه اي، حضوري و يا در قالب يك اردوي علمي تفريحي برگزار شود. از دیدگاه دیویس و ورثر معیارهاي مورداستفاده براي ارزشیابی اثربخشی آموزش عبارتند از:

1)    واکنش فراگیران به فرآیندها و محتواي آموزش؛
2)    دانش و تجربه اکتسابی به واسطه آموزش؛
3)    تغییرات رفتاري که ناشی از آموزش باشد؛
4)    بهبودها و پیشرفت هاي قابل اندازه گیري در سطح فردی و سازمانی مانند کاهش ترك شغل، غیبت و تصادفات. دولان و شولر نیز چنین شاخص هایی را براي ارزشیابی برنامه های آموزشی بیان کرده اند (جباري،1381). 

نيازسنجي به يك فرايند يا جريان، اشاره دارد كه نتيجه آن عبارت است از مجموعه اي از نيازها كه بر اساس اولويت تنظيم شده اند و بايد براي كاهش يا برطرف كردن آنها اقدامات اساسي صورت پذيرد (فتحي واجارگاه، ، 1381 : 44-41  ).

بورك و بالدوين بيان كردند كه شرايط آموزش اشاره دارد به شواهدي كه ويژگي هاي محيطي كار را توصيف مي كنند و ممكن است تسهيل كننده يا مانع استفاده از مهارت ها شوند(Baldwin & Burke, 1999). 

تمام موارد فوق حاکی از اهمیت ارزشیابی برنامه های آموزشی و پاسخ به این سؤال که چرا بسیاری از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی تغیر رفتار و دانش در آنها ایجاد نمی شود و یا برعکس. تعیین اثربخشی از یک سو آئینه ای فراهم می آورد تا مدیران تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر برنامه ریزان و کادر آموزش سازمان ها را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه ها و فعالیت های آموزش نیروی انسانی یاری برسانند (ابطحی و پیدایی،1382).

بنابراین متناسب باسرعت جریان تغییر و تحولات علمی و فنی سازمان ها همه ساله مبالغ هنگفتی را برای آموزش صرف می کنند در حالی که هزینه های مصرف شده به تنهایی دلیل موجهی بر لزوم اثربخشی آموزشی نیست، بدون اینکه اثربخشی آنها بطور مطلوب اندازه گیری شود یا سیستم بازخورد مناسبی وجود داشته باشد. 

از سوی دیگر هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در ارزشیابی دوره های آموزشی موجب خواهد شد که آن دوره ها به صورت اقدامی تفننی برای کارکنان و یا تلاش برای استفاده از مزایای آن درآید (ابیلی،1372). 

لذا به نظر می رسد که انجام این تحقیق از چند بعد زیر ضروری و دارای اهمیت است:

1)    با ارزیابی برنامه های آموزشی علمی نقاط قوت و ضعف اجرای این سری از برنامه ها مشخص شده و در نتیجه بستر لازم جهت بهبود کیفیت برنامه های آموزشی فراهم می آید.
2)    با ارزیابی برنامه های آموزشی ، تداوم یک برنامه آموزشی شناسایی می شود.
3)    ارزیابی برنامه های آموزشی باعث می شود که برخی قضاوت های ذهنی در مورد آموزش بصورت عینی مطرح شود .
4)    ارزیابی برنامه های آموزشی باعث تثبیت جایگاه آموزشی در سازمان خواهد بود.

بنابراین می توان گفت: اهمیت اساسی این پژوهش عبارت است از این که تعیین شود اهداف آموزشی پيش از خدمت ارائه شده به سربازان تعاون يار از طریق مراکز آموزش وزارت تعاون، با مطالعه پیامدهای دوره از جمله (تغییر نگرش، ارتقاء دانش و افزایش مهارت و توانایی آنها) تا چه میزان محقق شده است.

بدین ترتیب بحث و بررسی در خصوص اثربخشی دوره های آموزشی سربازان تعاون یار می تواند در ابعاد مختلف دارای اهمیت باشد. بطوریکه با بحث در این خصوص زاوایای پنهان و خلاهای پژوهشی شفاف گردیده و برنامه ریزی و تصمیم گیری برای مسئولان و متولیان دوره های آموزشی با کارآمدی بیشتری همراه خواهد بود علاوه بر این می توان اظهار داشت که انجام تحقیق حاضر از دو بعد دارای اهمیت است: 

1.    تدوین مبانی نظری جدید در خصوص اثربخشی آموزشی، تعاون و سربازان تعاون یار
2.    از منظر اهمیت ارائه راهکارهای لازم جهت ایجاد صلاحیت های حرفه ای سربازان تعاون یار

اهداف تحقیق

هدف كلي

  هدف كلي از انجام این رساله تعیین میزان اثربخشي دوره هاي آموزش پيش از خدمت سربازان تعاون يار در ايجاد صلاحيت هاي حرفه اي است و جهت دستیابی به این هدف، اهداف اختصاصی زیر مد نظر       می باشد. 

اهداف اختصاصي

1)    شناخت ویژگی های فردی سربازان تعاون یار  شرکت کننده در دوره های تخصصی 
2)    بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی موضوع 
3)    شناخت دوره های آموزشی ارائه شده به سربازان تعاون یار
4)    بررسي صلاحيت هاي حرفه اي سربازان تعاون يار 
5)    بررسي اثربخشي دوره آموزشي سربازان تعاون يار
6)    تعیین موانع اجرای پیش روی اثر بخشی دوره های آموزشی تخصصی سربازان تعاون یار 

محدوديت هاي تحقيق

محدوديت هاي تحقيق، پديده ها يا شرايطي خارج از كنترل محقق بوده كه تا جای ممكن، بايد كنترل شود. چنين شرايطي در حالت عادي مي تواند مسير تحقيق را تغيير داده و يا حتي در صورت عدم توجه به آنها سبب انحراف روند تحقيق گردند. برخي از مهمترين محدوديت هاي اين پژوهش عبارتند از :
1.    كمبود اطلاعات علمی: در خصوص طرح سربازان تعاون يار در منابع داخلي و خارجي بدليل نو و بديل بودن آن (اجراي طرح از سال 1388)، كمبود اطلاعات علمي كاملاً آشكار مي باشد.
2.    گستردگي جامعه آماري (ملي): اين تحقيق در سطح كل كشور و به صورت ملي اجرا خواهد شد كه اين پراكندگي خود محدوديت هاي قابل توجه اي را در مراجعات و جمع آوري اطلاعات بوجود خواهد آورد.
 
سؤالات تحقیق

1)    آيا دوره های آموزشی سربازان تعاون یار داراي اثربخشي لازم بوده‌اند؟
2)    آموزش هاي پيش از خدمت سربازان تعاون یار به چه ميزان بر ارتقای مهارت (توانايي اجرايي، تخصصي و ... ) آنان مؤثر بوده است؟ 
3)    دوره هاي آموزشي سربازان تعاون یار تا چه اندازه بر افزایش دانش فني شرکت کنندگان اثر ‌گذار بوده است؟
4)    دوره هاي آموزشي سربازان تعاون یار تا چه اندازه بر تغییر بینش شرکت کنندگان موثر بوده است؟
5)    ديدگاه شرکت کنندگان در مورد دوره های آموزشی سربازان تعاون یار چگونه است؟
6)    نقاط قوت و ضعف دوره های آموزش سربازان تعاون یار كدامند؟
7)    عوامل آموزشي و پيراموني مؤثر بر اثربخشي دوره هاي آموزشي سربازان تعاون یار  كدامند؟

تعاريف نظری و عملياتي 

اثربخشــــی  آموزشی 

منطور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. 
اثربخشی آموزش را می توان میزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات، خواسته ها، اهداف، انجام درست کارها، میزان مهارت، دانش و نگرش کسب شده در اثرآموزش تعریف نمود (سلطانی، 1384).

تعریف عملیاتی اثربخشی 

در این رساله اثربخشی میزان تحقق اهداف دوره های آموزشی پیش از خدمت ارایه شده به سربازان تعاون یار از سوی وزارت تعاون می باشد .

آموزش 

 به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزي شده اي که هدف آن آسان کردن یادگیري در یادگیرندگان است، آموزش گویند (سیف،1379 : 3). به عبارت دیگر آموزش، تجربه اي است مبتنی بر یادگیري، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وي بتواند توانایی خود را براي انجام کار بهبود بخشد (شیمون 1380: 248 ). 

تعریف عملیاتی آموزش 

منظور از آموزش درانجام این رساله کلیه فعالیت های نظام یافته که به منظور ارتقاء دانش، بینش و   مهارت های شرکت کنندگان در دوره های آموزشی برگزار شده در وزارت تعاون برای سربازان تعاون یار می باشد. 

سرباز  

    هر فرد ذکور ایرانی ، بالای 18 سال که طبق قانون بهره مند از انواع معافیتها نباشد می بایست لزوما مدت معینی را در خدمت نیروهای نظامی و انتظامی کشور طی کند که بدین دوره سربازی یا دوره نظام وظیفه  و به فاعل مورد نظر ، مشمول یا سرباز می گویند .

سربازان تعاون یار 

    به نیروهای فني و تخصصي فارغ التحصيل که خدمت وظیفه خود را در دوران صلح در فعاليتهاي تعاونی در وظايف و مأموريت هاي مرتبط با وزارت تعاون طي مي نمايند، سربازان تعاون یار گفته مي شود. مقاطع تحصيلي سربازان تعاون یار از ديپلم به بالا در رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مرتبط با تعاون و ساير رشته هاي مرتبط با بخش مي باشد.

محدوده تحقيق  

1)    زمانی: به لحاظ محدوده زمانی این رساله شامل کلیه دوره های آموزشی می باشد  كه از ارديبهشت سال 1388 تا ارديبهشت سال 1390 به سربازان تعاون یار ارائه شده است. 
2)    موضوعی: این پایان نامه به لحاظ موضوعی مسایل دوره های آموزشی تخصصی ارایه شده پیش از خدمت برای سربازان تعاون یار را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در نظر دارد میزان اثربخشی و میزان دستیابی به اهداف این آموزش ها را مورد بررسی قرار دهد.
3)    جغرافیایی: محدوده جغرافيايي اين پایان نامه به علت پايين بودن جامعه آماري به صورت ملي انتخاب شده كه از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي در مرحله اول و سپس سرشماري نسبت به انجام رساله اقدام شده است.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام رساله دکتری و پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۱۹
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب