انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره - نمونه پروپوزال

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره - نمونه پروپوزال

عنوان تحقیق 

1- عنوان به زبان فارسی:

اثربخشی آموزش گروهی  مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد(ACT ) بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران

2-  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

Eaffectivness of group Education based on acceptance and commitment therapy (ACT) on job stress and of burnout in nurses

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه ‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از انجام پایان نامه مشاوره)

استرس شغلي داراي عوارض و پيامدهاي مختلف جسمي، رواني و رفتاري است؛ عوارض جسمي شامل: بيماري هاي قلبي -عروقي، گوارشي، عضلاني -اسكلتي ، اختلال دستگاه ايمني و سرطان هاي مختلف و افزايش بروز صدمات و حوادث مي باشد. پيامدهاي رفتاري استرس شغلي نيز شامل غيبت از كار، مصرف دخانيات، اختلال خواب، سوء مصرف دارو،الكل و اعتياد مي باشد(امنیان،فرجامی ،پور یعقوب،صادق نیت حقیقی،1389).
تجربه استرس هاي محيط كاري موضوع پژوهش هاي زيادي درطي سال هاي متمادي بوده است و امروزه به صورت عمومي پذيرفته شده كه استرس هاي بلند مدت، نتايج منفي هم براي افراد و هم براي سازمان در برخواهد داشت (بابائیان، محمدی، علیزاده ،کرمی ،1391).يكي از نتايج اين استرس ها و فشار هاي كاري و ذهني بيش از حد، فرسودگي شغلي است كه مي تواند از ساير ويژگي هاي شغلي مانند سطوح پايين اختيار و حمايت سرپرست نيز ناشی میگردد. از آنجا كه فرسودگي شغلي نيز موجب كاهش كيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان و ارباب رجوع و به دنبال آن نارضايتي از خدمات مي شود، شناخت و پيشگيري از فرسودگي شغلي در ارتقاي بهداشت رواني افراد و افزايش سطح كيفيت خدمات ارايه شده، نقش بسزايي خواهد داشت(امیری،اسدی،دلبری،1390).
در اين بين يكي از مشاغلي كه استرس زيادي را با خود به همراه دارد پرستاري است. انجمن ملّي ايمني حرفه اي امريكا ، پرستاري را در رأس 40 حرفه پراسترس معرفي كرده است؛ در حقيقت، استرس شغلي در مشاغلي از جمله پرستاري كه تقاضاهاي فيزيكي و رواني بالا و استقلال نسبتاً پائيني دارد، مكرّر رخ ميدهد(اعتمادی،جراره،شفیع آبادی،نورانی پور،1388). 
به عبارت ديگر، پرستاران با توجه به نوع شغل خود مسائلي را تجربه ميكنند كه سبب استرس آنها شده و چه بسا بر سلامت و رضايتمندي آنها از زندگي نيز تأثير بگذارد. تعداد زياد بيماران كه از هر قشر و طبقه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستند، كار مداوم و بدون استراحت، استرس ناشي از عدم اطمينان در مورد برخي از درمانها، مشكلات در ارتباط با همكاران، سرپرستاران و پزشكان و... از جمله عواملي هستند كه به نظر مي آيد در استرس ناشي از شغل اين افراد مؤثر باشد(اعتمادی وهمکاران،1388).

در این میان، درمان پذیرش و تعهد بر(( بافتارگرایی کنشی )) بنا شده است. هدف بافتارگرایی کنشی، پیش بینی و تأثیر اعمال مداوم کل ارگانسیم در تعامل با بافت تاریخی و موقعیتی است. ایجاد رفتار مؤثر به دستکاري موفقیت آمیز وقایع نیاز دارد و فقط متغیرهاي بافتاري میتوانند به طور مستقیم دستکاري شوند. این درمان شش اصل اساسی دارد:گسلش  ، پذیرش  ، تماس با لحظه حاضر ، مشاهده خود ، ارزشها  و عمل متعهدانه .گسلش براي جلوگیري از درآمیختگی شناختی است. درآمیختگی شناختی بدین معناست که فرد، خود و افکارش را درآمیخته (یکی)میداند. گسلش شناختی بدین معناست که بپذیریم افکار ما از ما جدا هستند و چیزي بیش از وقایع خصوصی موقت نیستند. پذیرش به معناي ایجاد فضایی براي احساسها، حواس، امیال و دیگر تجربه هاي خصوصی ناخوشایند، بدون تلاش براي تغییر آنها، فرار از آنها یا توجه مجدد به آنها است. تماس با لحظه حاضر عبارت است از آوردن کامل آگاهی به تجربه اینجا و اکنون با گشودگی، علاقه، پذیرش، تمرکز روي آن و درگیري کامل با آنچه که در حال انجام است. مشاهده خود عبارت است از آگاهی مداوم از خود، که تغییر نمیکند و همیشه حاضر و در مقابل صدمه مقاوم است.از این دیدگاه، تجربه افکار، احساسها، خاطره ها، امیال، حواس، تصویرها، نقشها یا حتی بدن فیزیکی چیزي متفاوت از خود فرد است.این پدیده ها تغییر میکنند، اما خود فرد پیوسته ثابت است.  ارزشها و عمل متعهدانه بدین معنا هستند که فرد آنچه را که براي او مهمترین و عمیقترین است، تشخیص دهد، بر مبناي آن هدفهایی را تنظیم کند و براي رسیدن به آنها متعهدانه و مؤثر عمل کند. درمان پذیرش و تعهد در درمان اختلالهاي روانی مختلف، از جمله افسردگی، کنار آمدن با توهم و هذیان، فوبیاي اجتماعی، تریکوتیلومانیا و موارد دیگر، از جمله رفتارهاي خودمدیریتی در کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی، اعتیاد، آشفتگی ناشی از سرطان، صرع، اضطراب مرتبط با ریاضی، درد مزمن، خودآسیب رسانی و نبود تنظیم هیجانی، در اختلال شخصیت مرزي  به کار رفته و پیامدهاي مثبتی داشته است(حسینائی،احدی،فتی،حیدری،مظاهری،1392).
با توضیحات گفته شده مسئله کلی مورد بررسی در این پژوهش این است که:آیا آموزش گروهی درمان پذیرش و تعهد(act) بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی اثرگذار خواهد بود؟. 

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد)

پیشرفت جوامع به اشتغال افراد وابسته است. هر چه نیروي کار جوامع بهره وري بیشتري داشته باشد، پیشرفت بیشتري نصیب جامعه خواهد شد. یکی از عواملی که مانع بهره وري کامل از نیروي کار میشود، استرس و فرسودگی شغلی است. هزینه هاي استرس ناشی از کار براي کارمندان و خانواده هایشان بسیار سنگین است. در ایالات متحده آمریکا، قلبی12 درصد از مرخصی هاي استعلاجی، ناشی از بیماريهاي عروقی است. به گزارش وزارت بهداشت و درمان 8/32میلیون روز کاري به دلیل اختلالهاي روانپزشکی یا روانشناختی از دست رفته است . بسیاري از این مشکلها در استرس و فرسودگی شغلی ریشه دارد(حسینائی و همکاران ،1392).در دهه هاي اخير، با پيشرفت فناوري،تغيير و تحولات سريع،پيچيده تر شدن محيط هاي كاري، فرسودگي شغلي و فشارهاي ناشي از محيط كار، به يكي از بحراني ترين مسائل زندگي كاري و سلامتي در سطح جهان پيچيده صنعتي شده است كه ضرورت اهتمام و توجه به آن را در سازمان ها چند برابر ساخته است.نكته مهم درابطه بافرسودگي شغلي هزينه هاي مستقيم وغيرمستقيم آن است(بابائیان وهمکاران،1391). .فرسودگي شغلي باعث غيبت كاركنان از محل كار، كاهش كيفيت كار ، تعارضات بين فردي با همكاران، مشكلات جسمي - رواني، تغيير شغل و سرانجام ترك خدمت مي شود .ترك خدمت هزينه هاي زيادي براي سازمان به دنبال دارد. براساس اطلاعات موجود در اتحاديه اروپا همه ساله 20 ميليون يورو به مخارج ناشي از استرس و فرسودگي شغلي اختصاص داده مي شود. در ايالات متحده اين هزينه به 350 ميليون دلار در هر سال مي رسد.دراین میان،کارکنان پرستاری که نیز در زمره مشاغل پر استرس قرار میگیرند، از تبعات فرسودگی شغلی در امان نیستند؛ به خصوص اينكه چنين مشاغلي با بیماران در ارتباطند(بابائیان و همکاران ،1391).به عبارت ديگر، پرستاران با توجه به نوع شغل خود مسائلي را تجربه ميكنند كه سبب استرس آنها شده و چه بسا بر سلامت آنها از زندگي نيز تأثير بگذارد. تعداد زياد بيماران كه از هر قشر و طبقه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستند، كار مداوم و بدون استراحت، استرس ناشي از عدم اطمينان در مورد برخي از درمانها، مشكلات در ارتباط با همكاران، سرپرستاران و پزشكان و... از جمله عواملي هستند كه به نظر مي آيد در استرس ناشي از شغل اين افراد مؤثر باشد(اعتمادی و همکاران،1388).
عوامل استرس زاي شغلي مانند حجم زياد كار،فقدان حمايت و تعاملات منفي با همكاران، در فرد احساس تحريك پذيري، تنش و سرخوردگي ايجاد ميكند؛ به دنبال اين وضعيت و بعد از يك روزِ كاري پر تنش، فرد شاغل باقيمانده اين احساسات را همراه با خود حمل ميكند و در نهايت اين مسأله احتمال درگير شدن در تعاملات ناسازگارانه را افزايش ميدهد(پیمان پاک،منصورر، صادقی، پورابراهیم،1391).
از همين رو شناخت عوامل تأثيرگذار بر فرسودگي شغلي كه از مهم ترين آنها ارتباط با شغل می تواند در ارائه خدمات بهتر پرستاران تاثیر گذار باشد.چنانچه اثربخشی این روش مورد تایید قرارگیرد علاوه برکاهش هزینه های روانی وجسمی بر روند هرچه بهتر ارائه خدمات تاثیر خواهد داشت.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):
در پژوهشی تحت عنوان تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی درسال1392 که بر روی تعداد 96 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت،نتایج نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد،افزون بر کاهش نمره کاهش نمره کلی استرس شغلی،به کاهش برخی مولفه های استرس شغلی،شامل اضافه با نقش،ابهام نقش،مرز نقش و مسؤلیت منجر شد.همچنین آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد مولفه احساس کاهش دستاورد شخصی را کاهش داد و نتیجه اینکه آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد به کاهش استرس شغلی منجر می شود،اما بر فرسودگی شغلی اثر قابل توجهی ندارد(حسینائی و همکاران،1392).
در پژوهشی با عنوان تعارض کار-خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا در سال 1391 بر روی تعداد 120 نفر از کارکنان سرکلانتری یکم و پنجم انجام شد که نتایج نشان دادند که افزايش استرس شغلي و همچنين تعارض كار - خانواده منجر به افزايش سطح فرسودگي شغلي و افسردگي مي گردد كه بالا بودن افسردگي شغلي كاركنان مي تواند نتايج منفي همچون غيبت كاركنان، مشكلات جسمي و رواني، كيفيت كار، تعارض بين فرد و همكاران، كاهش پيشرفت شغلي براي كاركنان در برداشته  است(بابائیان و همکاران،1391).
در پژوهشی با عنوان رابطه استرس شغلي با سلامت روان در پرستاران بيمارستانهاي شهر تهران در سال 91-1390 برروی تعداد 300 نفر پرستار متاهل و شاغل انجام گرفت که نتایج نشان داد، بين استرس شغلي پرستاران و بين استرس شغلي و سلامت روان پرستاران رابطه معنا دار منفي وجود دارد.مؤلفه كمبو د منابع حمايتي نيز پيش بيني كننده عدم سلامت روان در پرستاران مي باشد.نتايج نشان داد وجود عوامل استرس زاي شغلي از جمله تعارض با پزشكان به عنوان مرجع قدرت و همكار پرستارا ن در محيط بيمارستان وكمبود منابع حمايتي در حرفه ي پرستاري، احتمال كاهش ميزان سلامت رواني پرستاران را افزايش ميدهد(پیمان پاک و همکاران،1391). 
در پژوهشی با عنوان فرسودگي شغلي و عوامل وابسته به آن در كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي مشهد در سال 1385به تعداد 660 نفر از پرسنل درمانی شاغل انجام گرفت که نتایج نشان دادند،نتايج نشان دادندكه ميانگين نمره خستگي جاني در پرسنل74/20(شدت متوسط)، مسخ شخصيت35/7(شدت متوسط)و کفایت شخصی66/25(شدت کم) است. ارتباط آماري معناداری بين سه بعد فرسودگي شغلي با متغيرهايي شامل سن، سنوات كاري، تحصيلات، نوع رابطه استخدامي، شغل و بيمارستان محل كار وجود داشت.خستگي هيجاني و مسخ شخصيت به طور چشمگيري در پرسنل زن بالاتر از مردان بود و افراد متأهل ازكفايت شخصي بالاتري برخوردار بودند(پوربابکان،1389).
در پژوهشی با عنوان بررسي تاثیر در كاركنان زن به تعداد 100 نفر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی در مدیران مدرسه در سال 1390 انجام گرفت که مشخص شد بین رضایت شغلی و استرس شغلی مدیران رابطه وجود منفی و معناداری وجود دارد.از نظر استرس بین مدیران زن و مرد و رضایت شغلی آنان نیز تفاوت معناداری وجود دارد.بین استرس شغلی مدیران در تمام مقاطع و سابقه مدیریت آنان تفاوت معناداری وجود دارد(غفوریان،قاسمی،ابراهیمی،1390).
در پژوهشی با عنوان بررسي رابطه استرس شغلي با سلامت رواني، تيپ شخصيتي و رويدادهاي استرس زاي زندگي در مأموران راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در سال 1386 انجام گرفت که نتایج نشان دادکه استرس شغلي و رويدادهاي استرس زاي زندگي با سلامت روان رابطه مثبت معني داري داشته و ميتوان استرس شغلي ورويدادهاي استر س زاي زندگي را متغيرهاي پيش بيني كننده براي سلامت روان دانست.بين ماموران ستادي و انتظامي از نظر سلامت روان و تيپ شخصيتي تفاوت معني داري وجود ندارد ولي ماموران انتظامي از استرس شغلي بيشتري نسبت به ماموران ستادي برخوردار بودند. همچنين ماموران متاهل رويدادهاي استرس زاي بيشتري را نسبت به مجردان تجربه ميكنند(عقیلی نژاد،محمدی،افکاری،عباس زاده،1386).
در پژوهش دیگری با عنوان بررسي رابطه استرس شغلي و فرسودگي شغلي باميزان بهره وري در خلبانان درسال 1391 انجام شد که نتايج حاكي از آن است همبستگي بين استرس شغلي و بهره وري در سطح 01/0P< معنادار است.يافته ها حاكي از وجود رابطه بين تحليل عاطفي و بهره وري در سطح01/0 P< مسخ شخصيت و بهره وري در سطح01/0 P< نابسندگي و بهره وري درمي باشد و همچنين تحليل عاطفي و نابسندگي سهم بيشتري در پيش بيني ميزان بهره وري دارد(رسولی،1391).
درپژوهش در ارتباط با ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران در سال 1391 انجام گرفت که میانگین (انحراف استاندارد) ابعاد آزادي تصمیم گیري(50/6)15/58،نیازهای روانشناختی (14/5) 19/38 ، حمایت اجتماعی(67/3)67 /22،نیازهای فیزیکی(58/2)03/16 و عدم امنیت شغلی(85/3)74/7 بدست آمد. ابعادآزادي تصمیمگیري یا کنترل و حمایت اجتماعی در پرستاران مورد مطالعه در سطح پایین و ابعاد نیازهاي روانشناختی،نیازهاي فیزیکی و عدم امنیت شغلی پرستاران مورد مطالعه در سطح بالا قرار داشتند. نتایج نشان دادند که میانگین(انحراف استاندارد)وضعیت سلامت عمومی(93/12)34/28 است که بیش از نقطه برش تعیین شده ( 23 ) می باشد. میانگین امتیاز تمامی ابعاد استرس شغلی با وضعیت کلی سلامت عمومی از لحاظ آماري ارتباط معناداري داشت(برزیده،چوبینه ،طباطبایی ،1391). 

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

در این پژوهش، آموزش گروهی مبتنی بر یکی از درمانهای جدید موج سومی می باشد که این درمان،درمان  پذیرش و تعهد(ACT) با پشتوانه پژوهشی قابل توجهی در طی سالهای اخیر می باشد.استفاده از مفاهیم بنیادی این درمان که بر روی مفهوم کلیدی پذیرش تاکید دارد میتواند گامی اثر بخش و جدید در حوزه کاهش استرسورهای شغلی و بهبود کیفیت زندگی علی الخصوص در زمینه شغلهایی با زمینه فرسایشی باشد.

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

اثربخشی آموزش گروهی  مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد(ACT ) بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی 
اهداف جزئی :
بررسی اثربخشی آموزش گروهی  مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد(ACT ) بر استرس شغلی در پرستاران
اثربخشی آموزش گروهی  مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد(ACT ) بر فرسودگی شغلی در پرستاران

در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی)

دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نیشابور
دانشکده علوم پزشکی
بیمارستانهای حکیم و 22 بهمن 

سؤالات تحقیق: 

آیا آموزش گروهی  مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT ) بر استرس شغلی  و  فرسودگی شغلی در پرستاران موثر است ؟

فرضيه‏ هاي تحقیق:

آموزش گروهی  مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT ) بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی  پرستاران موثر است .

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

متغییر مستقل : آموزش گروهی  مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد(ACT )
متغییر وابسته : استرس شغلی و فرسودگی شغلی
متغییر تعدیل کننده :جنسیت

تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم تحقیق 

درمان پذیرش و تعهد:
 تعریف نظری: انجمن روانشناسی آمریکا، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را  به عنوان یک در مان تجربی معتبر و برخوردار از حمایت پژوهشی ((قوی)) معرفی میکند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از  درمان های شناختی رفتاری موج سوم است که علاوه بر راهکارهای تغییر رفتار، از راهکارهای پذیرش و ذهن آگاهی نیز برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند. مداخلات مبتنی بر ذهن¬ آگاهی و پذیرش که دارای پشتوانه ی تجربی هست شامل است بر: درمان پذیرش و تعهد  یا  (ACT) رفتار درمانی دیالکتیکی یا( DBT)، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  یا  (MBCT) ، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) است.
تعریف عملیاتی:درمان بصورت آموزش گروهی می باشد که 20 نفر از پرستاران تحت تاثیر این درمان هستند.
استرس شغلي:
تعریف نظری: عبارت است از کنش متقابل بین شر ايط کار و و يژگيهاي فرد ي شاغل به گونه اي که خواستهاي محيط کار بيش از آن است که فرد بتواند از عهدة آنان برآيد(محمدی،مقصودی،1390).
تعریف عملی: نمره ای که فرد از پرسشنامه 10 ماده ای استرس شغلی اسیپو(1987) بدست می آورد که این پرسشنامه بصورت لیکرتی از 1 تا 5 نمره گذاری میشود.
فرسودگی شغلی:
تعریف نظری: به نظر ماسلاچ و جكسون فرسودگي شغلي عبارت است از كاهش قدرت سازگاري فرد بر اثر عوامل فشار زا و نشانگان خستگي جسمي و هيجاني .اين نشانگان منجر به ايجاد خود پنداره منفي در فرد ،نگرش منفي نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با ديگران مي گردد اين نشانگان ممكن است فرد را به سوي انواع بيماريها ي رواني و جسماني سوق دهد.
تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد از پرسشنامه22 ماده ای  فرسودگي شغلي ماسلاچ و جکسون(1981)  بدست مي آورد.

روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق  تجربی    . 
جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان های شهرستان نیشابور است.
حجم نمونه  
تعداد 30  نفر از پرستاران که بصورت دو گروه شاهد و گواه تقسیم بندی میشوند. 
روش نمونه گیری 
در طرح های آزمایشی با تعداد  15  نفر در هر گروه در شرایط کنترل شده،صورت میگیرد.در این پژوهش تعداد 30 نفر از کارشناس پرستاری شاغل در بیمارستانهای 22 بهمن و حکیم نیشابور به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده با کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب و به صورت 2 گروه آزمون و شاهد تقسیم میشوند. 

ابزار تحقیق 

1-پرسشنامه استرس شغلی اسیپو: پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی( HSS )که درایران توسط بداقی در سال 1387 کار هنجاریابی آن را انجام داده است. آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه برابر 84/0 مي باشد.دارای 35 گویه می باشد.در استرس شغلي بیمارستاني بالاترين نمره 100 مي باشد.اين پرسشنامه داراي 11 خرده آزمون مي باشد.
2-پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون: براي - اندازه گیري فرسودگي شغلي از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ ( 1985 ) استفاده شده است. اين پرسشنامه 22 سئوالي از نوع لیكرت مي باشدكه در دو بعد فراواني از هرگز تا هر روز و شدت از خیلي كم تا خیلي زياد تدوين گرديده است.

روش اجرا

ابتدا نمونه  آماری 30  نفر از پرستاران بیمارستان انتخاب خواهند شد سپس به دو گروه 15  نفری شاهد و گواه تقسیم خواهند شد و پیش آزمون در هر دو گروه به اجرا در خواهد آمد سپس در گروه آزمون آموزش گروهی درمان پذیرش و تعهد اجرا خواهد شد ودرپایان پس آزمون درهردوگروه بعمل خواهدآمدوبااستفاده ازپرسشنامه های ماسلاچ،جکسون و اسیپو داده ها جمع آوری خواهد گردید و به روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل خواهد گردید.

قلمرو تحقیق

تحقیق با استفاده از روانشناس ، به شیوه درمان پذیرش و تعهد بر روی متغییرهای دو گانه یاد شده در سطور بالا انجام خواهد گرفت.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل کواریانس

محدودیت

عدم همکاری پرستاران در تکمیل پرسشنامه ها
عدم پر کردن صادقانه پرسشنامه ها توسط بیماران

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۷/۲۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه ارشد و دکتری کتابداری

انجام پایان نامه کتابداری ویژگی ها و نکاتی دارد که دانشجو باید پیش از آغاز کار [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۶
|
سینا
موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

موضوعات رساله دکتری جامعه شناسی

[...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
سینا
انجام پایان نامه  تربیت بدنی

انجام پایان نامه تربیت بدنی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه  تربیت بدنی سعی داریم با ارائه نمو [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور

در ادامه آخرین اخبار علمی - دانشگاهی کشور خدمتتان ارائه می گردد. همراه ما باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۷/۰۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی ایران و جهان جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۲/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
اخبار روز کشور

اخبار روز کشور: نتایج کنکور 1402

در ادامه اخبار روز کشور به سمع نظرتان میرسد. [...]

۱۴۰۲/۰۵/۲۸
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی پژوهشی کشور

جدیدترین اخبار - برنامه زمان بندی برگزاری کنکور سراسری تیر ماه 1402

در ادامه نظر شمارو به جدیدترین اخبار روز کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳
|
ابن سینا
کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402 - دانشگاه آزاد و سراسری

کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد سال 1402: کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغی نی باشد [...]

۱۴۰۲/۰۴/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب