انجام پایان نامه مدیریت توسعه روستایی | نمونه چکیده

انجام پایان نامه مدیریت توسعه روستایی | نمونه چکیده

انجام پایان نامه مدیریت توسعه روستایی

الف) موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): موضوع انجام پایان نامه مدیریت توسعه روستایی حاضر تبیین آثار مدیریت و رهبری اثر بخش بر بهره‌وری سازمان تعاون روستایی استان تهران می‌باشد که مدیریت و رهبری اثر بخش براساس نظریه چند عامل بهره‌وری و مدل مرتبط با آن یعنی مدل نظامدار و بکارگیری اثربخش منابع سازمانی یکی از عوامل موثر بر بهره‌وری می‌باشد. و هدف از انجام این تحقیق آشنایی مدیران سازمان تعاون روستایی استان تهران با آثار مدیریت و رهبری اثربخش بر بهره‌وری و همچنین روش‌های ایجاد ارزش افزوده می‌باشد.

ب) مبانی نظری: شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌ها: مبانی نظری: شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌ها: در این تحقیق از منابع مختلفی از جمله تحقیقات انجام شده گذشته که در مجلات، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های انجام شده گذشته، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده است و پرسش‌های تحقیق حاضر به شرح زیر می‌باشد:
سوال اصلی: آیا از نظر مدیران بین مدیریت و رهبری اثربخش و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد.
سوال فرعی اول: آیا از نظر مدیران بین صلاحیت فنی مدیر و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد.
سوال فرعی دوم: آیا از نظر مدیران بین انتخاب مدیران براساس شایستگی و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد.
سوال فرعی سوم: آیا از نظر مدیران بین بی‌ثباتی مدیران و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد.
سوال فرعی چهارم: آیا از نظر مدیران بین انگیزه مدیران و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد.
کارآیی: کارآیی به معنای درست انجام دادن کار از طریق صرفه‌جویی در منابع و تجهیزات برای به دست آورن حداکثر داده‌هاست.
اثربخشی: یعنی اینکه آیا نتایج بدست آمده با اهداف مورد نظر مطابقت دارد یا نه.
بی‌ثباتی: منظور از بی‌ثباتی مدیران جابجایی و تعویض زود به زود مدیران می‌باشد.
پ) روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم. روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه‌گیری و روش‌های نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها: روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه‌گیری و روش‌های نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها.
مفاهیم و واژگان این طرح عبارتند از: بهره‌وری، مدیریت، رهبری، صلاحیت فنی، کارایی، اثربخشی و بر مبانی که تعریف آنها به شرح زیر می‌باشد:
بهره‌وری: بهره‌وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد یک فرد، واحد و سازمان یا ملت به کار گرفته می‌شود.
مدیریت: مدیریت فرایند دستیابی به هدف‌های سازمانی با همکاری افراد از طریق آنان و سایر منابع سازمانی می‌باشد.
رهبری: رهبری فراگرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تلاش برای کسب هدف‌های سازمانی طلب می‌کند.
صلاحیت فنی: اگر رهبر یک گروه شغلی نسبت به کار افراد تحت نظارت خود آگاهی و دانش کافی داشته باشد می‌گوییم که دارای صلاحیت فنی است.
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. 
جامعه مورد تحقیق: جامعه آماری تحقیق مدیران عالی، میانی و عملیاتی سازمان تعاون روستایی استان تهران می‌باشد که براساس آمار سازمان تعاون روستایی استان تهران تعداد 80 نفر مدیر مشغول به کار می‌باشد.
نمونه‌گیری و روش‌های نمونه‌گیری: با توجه به اینکه جامعه آماری شامل کلیه مدیران ستاد سازمان تعاون روستایی استان تهران است و همه مدیران نیز شامل نمونه آماری هستند بنابراین تعیین تعداد نمونه آماری و روش نمونه‌گیری مفهومی نداشته و تعداد نمونه آماری نیز 80 نفر از مدیران ستاد سازمان تعاون روستایی استان تهران است.
ابزار اندازه‌گیری و گردآوری اطلاعات: با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در آن پرسشنامه می‌باشد بنابراین در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای که به منظور دستیابی به پیشینه تحقیق انجام شده است از پرسشنامه‌ای که براساس مقیاس لیکرت پنج گزینه‌ای (کاملاً موافق، موافق، بی‌نظر، مخالف و کاملاً مخالف) تهیه و تدوین شده است. استفاده گردیده است.
شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها: اطلاعات جمع‌آوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دو طریق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسشنامه، از روش آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار استنباطی و آزمون خی دو استفاده شده است.
ت) یافته‌های تحقیق: یافته‌های حاصل از آزمون سئوالات تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
سوال اصلی: آیا به نظر مدیران بین مدیریت و رهبری اثربخش و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال از 9 گونه استفاده شده است. و از آزمون آماری کای دو جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت و رهبری اثربخش و بهره‌وری سازمان استفاده شده است. که تمام گونه با اطمینان 99 درصد در جهت تایید سوال اصلی مورد قبول واقع شده‌اند و نتیجه سوال اصلی نیز در جهت تایید نظریه چند عاملی بهره‌وری می‌باشد.
سوال فرعی اول: آیا به نظر مدیران بین صلاحیت فرعی مدیر و بهره‌وری سازمان رابطه معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال از 5 گونه استفاده شده است که از آزمون آماری کای دو جهت بررسی رابطه بین متغیرهای صلاحیت فنی مدیر و بهره‌وری سازمان استفاده شده است که هر 5 گونه با اطمینان 99 درصد مورد قبول مدیران واقع شده‌اند و نتیجه گرفته می‌شود که بین صلاحیت فنی مدیر و بهره‌وری سازمان رابطه معناری وجود دارد.
سوال فرعی دوم: آیا به نظر مدیران بین انتخاب مدیران براساس شایستگی و بهره‌وری سازمان رابطه معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به است سوال از 4 گونه استفاده شده است و از آزمون آماری کای دو برای بررسی رابطه بین متغیرهای انتخاب مدیران براساس شایستگی و بهره‌وری سازمان استفاده شده است. و هر 4 گونه؛ اطمینان 99 درصد مورد قبول مدیران قرار گرفته است و نتیجه گرفته می‌شود که بین انتخاب مدیران براساس شایستگی و بهره‌وری سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
سوال فرعی سوم: آیا به نظر مدیران بین بی‌ثباتی مدیر و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال از 5 گونه استفاده شده است و از آزمون آماری کای دو برای بررسی رابطه بین متغیرهای بی‌ثباتی و بهره‌وری استفاده شده است که هر 5 گونه با اطمینان 99 درصد مورد قبول مدیران قرار گرفته است و نتیجه گرفته می‌شود که بین بی‌ثباتی مدیران و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد.
سوال فرعی چهارم: آیا به نظر مدیران بین انگیزه مدیران و بهره‌وری رابطه معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال از 8 گونه استفاده شده است و از آزمون آماری کای دو جهت بررسی رابطه متغیرهای انگیز مدیران و بهره‌وری استفاده شده است که هر 8 گونه با اطمینان 99 درصد مورد قبول مدیران قرار گرفته است.
ث) نتیجه‌گیری و پیشنهادات: در حال حاضر تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر این مطلب اذعان دارند که بهبود بهره‌وری منشاء اصلی رشد اقتصادی و رشد ملی می‌باشد و بهبود بهره‌وری بر روی پدیده‌های مانند تورم، کیفیت زندگی، قدرت سیاسی و اقتصادی اثر می‌گذارد بنابراین یکی از راه‌های کنترل تورم و کاهش آن، افزایش بهره‌وری است که باید به آن توجه خاص مبذول شود.
پیشنهادات تحقیق حاضر نیز به شرح زیر می‌باشد:
1ـ ارزیابی علمی عملکرد شغلی کارکنان
2ـ آموزش اثربخش کارکنان
3ـ انتخاب علمی کارکنان
4ـ تعیین مشوق‌های مالی و ارزشیابی مشاغل
5ـ تجزیه و تحلیل شغل
6ـ حمایت سازمانی از کارکنان توسط مدیر در مراحل مختلف تصمیم‌گیری
7ـ ایجاد فضای مشارکتی کار توأم با فرهنگ مشارکتی در کلیه سطوح از سوی مدیر
8 ـ بهبود کیفیت مدیریت و ثبات شغلی مدیران

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه مدیریت توسعه روستایی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۳/۰۳/۱۶
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه مدیریت دانش

انجام پایان نامه مدیریت دانش

انجام پایان نامه مدیریت دانش که از موضوعات محبوب در شاخه های مختلف می باشد را می [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۳
|
سینا
انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری

انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری

انجام پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری در این بخش با استفاده از یک نمونه فصل 5 [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۱
|
سینا
نمونه کمکی جهت انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی

نمونه کمکی جهت انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی

انجام رساله دکتری فلسفه تطبیقی ارائه شده در این بخش در ارتباط با نظریه تکامل می ب [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۰
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب