دانلود رایگان پایان نامه مدیریت دولتی | نمونه فصل 5

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت دولتی | نمونه فصل 5

مقدمه

بعد از تجزيه و تحليل داده ها، آزمون فرضيه ها و تحليل يافته هاي تحقيق در فصل چهارم، در اين فصل بر مبناي نتايج حاصل شده، محقق به ارائه پيشنهادها و راهكارها مي پردازد. اساس تدوين فرضيات اين تحقيق، مدل مفهومي تحقيق بودكه در فصول قبل،ابعاد و جزئيات آن مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. در اين تحقيق، هدف اصلي تبيين رابطه هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و كاركنان فدراسیون جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران است.
دراين فصل نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده هاخلاصه مي شود. باتحليل آنها سعي مي شود تابه سوالات تحقيق پاسخ داده شود. در بخش اول اين فصل،خلاصه نتايج حاصل از اجراي طرح تحقيق وپاسخ هريك ازسوالات ارائه شده است. در بخش دوم، با استفاده از اطلاعات بدست آمده، پيشنهاداتي براي سازمان مورد مطالعه وپيشنهاداتي براي محققين براي انجام تحقيقات آينده داده شده است.
2-5 بررسي اجمالي تحقيق
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل مدیران و كاركنان فدراسیون جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران مي باشد. تعداد مديران و كاركنان این سازمان185نفر مي باشد و بدليل محدود بودن تعداد افراد جامعه،نمونه گيري صورت نگرفته است.هدف اصلي اين تحقيق بررسی رابطه هوش معنوی با رهبری موثق بوده است.
3-5 نتايج حاصل ازآمارتوصيفي
دربخش اول پرسشنامه سوالاتي مربوط به مشخصات پاسخ دهندگان مطرح شده بودكه نتايجي به شرح زير به دست آمد :4/61 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 6/38 درصد را زنان تشکیل داده بودند. همچنین بیشترین درصد فراوانی مربوط به تحصیلات کارشناسی با4/52 درصد بود. در نهایت اکثریت پاسخ دهندگان با درصد فراوانی7/30درصد بین6 تا 10 سال سابقه کار داشتند.
4-5نتايج حاصل از آماراستنباطي
پس از بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان ابتدا به بررسي روايي و پايايي ابزارگرد آوري داده ها پرداخته شد و پس از تاييد آن به منظور تحليل داده هاي پژوهش، از تحليلهاي گوناگوني استفاده شد، نتیجه این تحلیل ها این شد که پرسشنامه تحقیق با دربرداشتن مجموعاً 54 گویه از ضریب آلقای کرونباخ 842/0 برخورد است و این امر بیانگر این است که این پرسشنامه از اعتبار بالایی برای سنجش متغیرهای موردنظر برخوردار است. 
درمرحله بعد ارتباط بين متغيرها با استفاده از ضريب همبستگي مورد بررسي قرار گرفت. و سپس روايي سازه متغيرها و شاخصهاي منتج از آنها با استفاده از آزمون تحليل های عاملي تاييدي مورد بررسي قرار گرفت که یکی از این تحلیل ها محاسبه ی بار عاملی و آماره t برای هریک از سوالات پرسشنامه بود که با محاسبه این دو ضریب نهایتاً این نتیجه برآمد که تمام سوالات پرسشنامه برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق( یعنی رهبری موثق و هوش معنوی) بسیار مناسب هستند لذا هیچ یک از سوالات تحقیق حذف نشدند.
 و در نهايت با استفاده از روش معادلات ساختاری به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شد و با استفاده از مدلسازی ساختاری این نتایج برآمد که فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید می باشد یعنی با توجه به ضریب مسیر 50/0 و همچنین آماره t به مقدار 02/3 می توانیم بگوییم که با 99٪ اطمینان بین رهبری موثق و هوش معنوی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. و علاوه بر آن بین کلیه ابعاد هوش معنوی( خودآگاهی، آگاهی جهانی، منش معنوی و تسلط بر خویشتن) با رهبری موثق ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و کلیه فرضیات فرعی تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفتند.
5-5 نتايج حاصل از فرضيات تحقيق
همانطور که در فصل قبل دیدیم فرضیات این تحقیق در دو بخشکلی فرضیات اصلی و فرضیات فرعی بیان شده اند. که فرضیه اصلی آن به ارتباط بین هوش معنوی و رهبری موثق پرداخته و فرضیات فرعی که 4 مورد می باشند نیز به بررسی روابط آماری و ارتباط بین ابعاد هوش معنوی و رهبری موثق می پردازند. و نتایج حاصل از این فرضیات در ادامه آمده است:

جهت دانلود رایگان پایان نامه مدیریت دولتی کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه خود با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۲/۱۲/۱۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه گفتار درمانی که از زیر شاخه های گروه توان بخشی می باشد را می توا [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۵
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت برنامه ریزی و توسعه

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت برنامه ریزی و توسعه

انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه را می توان به صورت اصولی با داشتن نمو [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۴
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی

انجام پایان نامه مدرسی معارف اسلامی را می توان با داشتن نمونه کار به صورت اصولی ب [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب