انجام پروپوزال پایان نامه در رشته مدیریت دولتی - نمونه پروپوزال

انجام پروپوزال پایان نامه در رشته مدیریت دولتی - نمونه پروپوزال

عنوان پایان نامه/رساله به فارسي :

بررسی رابطه ی بین سطح نیازهای دانش آموختگان دانشگاه آزاداسلامی با میزان کارآفرینی فردی آنها

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری) :

کارآفرینی فرایند منظم و مستمری است،که از یک سو به شناسایی و بهره برداری موثر از کلیه منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی منجر می شود و از سوی دیگر،موجب ایجاد فرصت های جدید یاددهی و یادگیری می گردد.این فرایند با تکیه بر دو محور آموزش فراگیر کارآفرین و فراهم آمدن زمینه های بروز و ظهور آن، محقق می گردد.بدیهی است که در این میان بررسی نیازهای کارآفرینان از اهمیت خاصی برخوردار است.

با بررسی این نیازها امکان افزایش بهره وری سازمان ها افزایش می یابد.نیاز عبارت است از فاصله و خلاً بین واقعیت موجود و شرایط مطلوب که با توجه به ارزش های جامعه امکان بروز پیدا می کند واگر امکان تغییر شرایط برای ارضاء آن وجود نداشته باشد،بصورت بالقوه باقی می ماند.نگاهی به نیاز از دیدگاه های مختلف نشان می دهد که بسیاری نیازها ریشه در فرهنگ و روابط اجتماعی دارند.(روشه،1378)دیوید مک کله لند از استادان دانشگاه هاروارد آمریکا که برای اولین بار نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی را مطرح نمود،معتقد است که عامل عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه مربوط به عدم خلاقیت فردی است،به زعم او بایک برنامه صحیح تعلیم وتربیت می توان روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود.مک کله لند وهمکارانش مهمترین ویژگی های کارآفرینان موفق راجمع بندی کرده اند،که اهم آنها عبارتند از :نیاز به توفیق،تمایل به ریسک پذیری،نیاز به استقلال،و نیاز به خلاقیت.نیاز به موفقیت یک عامل بالقوه در کارآفرینی است،که می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود.این نیاز بر مبنای انتظار انجام کارهای بهتر و سریعتر از دیگران یا انجام بهتر این کارها نسبت به گذشته است.شواهد متعددی وجود ارتباط بین سطح انگیزه افراد وموفقیت وپیشرفت یک جامعه را نشان می دهند.(مقصودی،1385)

از دیگر متغیرهای موثر بر کارآفرینی میزان خلاقیت افراد است.نیاز کارآفرینان به خلاقیت منجر به ابراز ایده های نو در سطوح مختلف اقتصادی – اجتماعی می شود.ریسک پذیری از دیگر ویژگی های کارآفرینان است، که نشان می دهد او تا چه اندازه آماده شکست است؟ البته کارآفرینان موفق از ریسک های بالا و پایین اجتناب می کنند وکارهایی با ریسک متوسط برای آنها جذابیت بیشتری دارد.نیاز به استقلال ویژگی مهم دیگری است ، که کارآفرین در صورت برخورداری از آن می تواند با استفاده از روش های نو آورانه، به تنهایی آنها را بیآزماید و نتیجه آن را از نظر میزان موثر بودن مشاهده کند.مصمم بودن یکی دیگراز ویژگی های کارآفرینان است که انرژی و تعهد لازم را برای کسب موفقیت ایجاد می کند.کارآفرینان مصمم از ایده های دیگر وفرصت ها وپیشنهادهای شغلی دیگر چشم پوشی کرده و در مقابل به کاری که برای خود برگزیده اند،پایبند می مانند تاحدی که مخالفت افراد دیگر نیز نمی تواند در اراده آنان خللی وارد نماید.(ملکی،1383)نیاز به خود شکوفایی نیز یکی از مهمترین انگیزه های کارآفرینان بوده وتمامی نیازهای ذکر شده قبلی را تحت پوشش خود قرار می دهد. (شکلتون و فلچر،1374)

دخالت عوامل اقتصادی- سیاسی و اجتماعی در فرایند کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی خاص کارآفرینان نیزاز جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان را بخود جلب کرده است.حال با توجه به پژوهش های انجام شده سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح می شود، این است که چه رابطه ای بین نیازهای دانش آموختگان دانشگاه با سطح کارآفرینی فردی آنها وجود دارد؟و مهمترین نیاز در  شکل گیری کارآفرینی فردی دانش آموختگان دانشگاه چیست؟

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات(پایان نامه، رساله و مقالات) انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

در پژوهشی که با عنوان بررسی رابطه بین ترس از موفقیت و نیاز به پیشرفت(توکلی و شجاعی ،1378) که بر روی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی در کرمان انجام شده ،به این نتیجه رسیدند که:بین ترس از موفقیت ومتغیرهایی نظیر مسولیت پذیری کارکنان،رقابت جویی آنان،سخت کوشی و نیز هدفدار بودن کارکنان رابطه ی معناداری وجود دارد.(عرشی وهمکاران،1380)نیزطی تحقیقی با عنوان تعیین ارتباط سطوح مختلف نیازهای مازلو و رضایت مندی،که بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده،به این نتیجه رسیدند که: بین سلسله مراتب نیازها و اضطراب آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد.

کارآفرینی، مفهومی ابتکاری است که بوسیله شومپیتر (1936) بوجود آمد، شومپیتر تفاوت بین کارآفرینی به عنوان یک عملکرد و کارآفرین به عنوان یک شخص قائل بود، کار آفرین می تواند هرکسی باشد که نوآوری را ایجاد می کند. 

 (سالاری،1376) در تحقیقی با عنوان کارآفرینی و توسعه نقشه اقتصادی بخش خصوصی که بر روی کارمندان در شرکت ها و سازمان های خصوصی انجام داده،به این نتیجه رسیده است که فرد کارآفرینی که انگیزه حرکت پیدا کند، در هر شرایطی اقدام به فعالیت می کند و به سکون تن نخواهد داد، اگر در این مرحله موانعی بر سر راه خود ببیند به سطوح ساده کارآفرینی اکتفا می کندچرا که کارآفرین کسی است که همواره بدنبال بهتر شدن کار است و می خواهد ایرادهای موجود را رفع کند. این فرد اگر محیط را مناسب نبیند برای اصلاح آن اقدام می کند.اما در صورتی که آن را غیر قابل اصلاح بداند،مهاجرت خواهد کرد.
علی شاه حسینی در مقاله ای با عنوان تعيين سطح كارآفريني فردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي که در دانشگاه تهران انجام شده، سعي در شناسايي سطح مؤلفه هاي اصلي كارآفريني فردي يعني: مؤلفه هاي خطرپذيري،نياز به توفيق،برخورداري از مركز كنترل دروني،گرايش به خلاقيت،نياز به استقلال،تحمل ابهام،آينده نگري و توان مذاكره در دانشجويان را داشته است.

از مهمترين يافته هاي پژوهش اينكه:بين مؤلفه هاي خطرپذيري، ،نياز به استقلال و تحمل ابهام با جنسيت رابطه معكوس در بين مردان و زنان وجود دارد.. بين مؤلفه هاي خطرپذيري و نياز به توفيق و سن ارتياط معكوس وجود دارد. يعني با افزايش سن دانشجويان سطح اين مؤلفه ها كاهش مي يابد. بين مؤلفه هاي برخورداري از مركز كنترل دروني، تحمل ابهام و توان مذاكره وسن ارتباط مسقيم وجود دارد و بين مؤلفه گرايش به خلاقيت و سن ارتياط معني داري يافت نشد. 

اهداف مشخص تحقيق

این پایان نامه به دنبال برآورده ساختن اهداف زیر است:  

1 – تعیین میزان رابطه بین نيازبه توفيق دردانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردي آنها
2 - تعیین میزان رابطه بین نيازبه خودیابی دردانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردي آنها
3 - تعیین میزان رابطه بین نياز به رشد در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردي آنها
4 - تعیین میزان رابطه بین نياز های معیشتی در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردي آنها
5 - تعیین میزان رابطه بین نياز های امنیتی در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردي آنها
6 - تعیین میزان رابطه بین نياز های انگیزشی در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردي آنها

در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود

در صورت اجرای موفقیت آمیز طرح،سازمان های زیر می توانند از نتایج حاصله استفاده نمایند:
-    تمامی شرکت های دولتی و خصوصی
-    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-    موسسات آموزش عالی

سؤالات پایان نامه/رساله:

سوال اساسي تحقيق:

چه رابطه اي بين سطح نیازهای دانش آموختگان دانشگاه ومیزان کارآفرینی فردی آنان وجود دارد ؟

سوالات فرعي تحقيق:

1 –آیا بین نيازبه توفيق در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردی آنهارابطه ای وجود دارد؟
2 - آیا بین نياز به خودیابی در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردی آنهارابطه ای وجود دارد؟
3 - آیا بین نياز به رشد در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردی آنهارابطه ای وجود دارد؟
4 - آیابین نياز های معیشتی در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردی آنهارابطه ای وجود دارد؟
5 - آیا بین نياز های امنیتی در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردی آنهارابطه ای وجود دارد؟
6 – آیا بین نياز های انگیزشی در دانش آموختگان دانشگاه وکارآفرینی فردی آنهارابطه ای وجود دارد؟

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی :

کارآفرینی: کار آفرینی عبارتست از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها .کارآفرینی یعنی توانایی پذیرش ریسک ،اقدام به عمل وقدرت تصمیم گیری بالا و داشتن روحیه رقابت در کار است. (احمد پور داریانی،1384 ). 

کارآفرینی فردی: کارآفرینی فردی فرایندی است که در آن فرد با اتکا به منابع مالی غالبا شخصی و متکی بر ویژگی های شخصیتی نظیر فعالیت ، ریسک پذیری و اهل عمل بودن اقدام به تاسیس یک کسب و کار جدید می نماید و آنرا تا رسیدن به موفقیت هدایت می کند.(سانگ هون:2005)
سلسه مراتب نیازها

معروفترین طبقه بندی نیازها همان است که توسط مزلو (1970) ارائه گردیده است. مزلو معتقد است که آدمی به طور مداوم و پیوسته در حالت برانگیختگی است و فقط برای مدت کوتاهی می تواند به ارضای کامل نیازها برسد. وقتی یک نیاز ارضا شد، نیاز دیگری جای آن را می گیرد و می توان نیازها را به صورت سلسله مراتب و ترتیب تقدم و تاخر (از نیازهای معیشتی شروع و تا نیاز به رشد و خودیابی)نشان داد. وقتی نیازهای سطوح پایین هرم ارضا می شود، فرد نسبت به نیازهای مراتب بالاتر علاقه نشان می دهد.(نایلی:1373)

روش شناسی تحقیق:الف- شرح كامل روش انجام پایان نامه ارشد/ رساله دکتری بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

پایان نامه حاضر به لحاظ هدفی که دنبال می کند از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از حیث گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. 

متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏ اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ ها

روش جمع آوري اطلاعات در اين رساله، از روش كتابخانه اي شامل مطالعه كتب و نشريات داخلي و خارجي و جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي (اينترنت) براي جمع آوري اطلاعات مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق و نيز استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات براي دسترسي به داده هاي مورد نظر و آزمون فرضیات تحقیق می باشد. 

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

جامعه آماري اين تحقيق شامل دانش آموختگان مقطع کارشناسی(سال تحصیلی89_90) دانشگاه های آزادسطح استان آذربایجان غربی می باشدو نمونه گیری به صورت تصادفی انجام خواهد شد.

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 

در طول انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فنون آمار توصيفي ( تنظيم جداول و نمودارهاي توصيفي ) به منظور توصیف و تشریح وضع متغیرهای مورد بررسی  و برای تعیین ارتباط متغیرهای موجود در فرضیه ها با میزان کارآفرینی از ضریب همبستگی پیرسون در رگرسیون خطی ساده استفاده خواهد شدو در انتها رگرسیون چندگانه به روش گام به گام step wiseبرای ضریب گذاری هر یک از نیازها ی دانش آموختگان بر روی سطح کارآفرینی فردی آنها  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام پایان نامه ارشد و یا رساله دکتری با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۲۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
فرمت بندی مقاله

فرمت بندی مقاله

فرمت مقاله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این بخش سعی در ارائه نکاتی پیرامو [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۳
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نیروی انسانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نیروی انسانی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت نیروی انسانی در این بخش نمونه پیشنهاد [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۲
|
سینا
نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد اولین گام از [...]

۱۴۰۳/۰۳/۲۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب