انجام پایان نامه مدیریت امور شهری - آکادمی ابن سینا

پاسخ به سوالات تحقيق

در پاسخ به سوال اول در انجام پایان نامه مدیریت امور شهری حاضر مي توان با اطمينان گفت: از طريق داده کاوي بر روي داده هاي سامانه 137 مي توان به پيش بيني مشکلات مناطق 22 گانه شهرداري در حوزه کلان شهري پرداخت. در انجام پایان نامه مدیریت امور شهری حاضر به عنوان نمونه، بر اساس فيلد هاي اطلاعاتي موجود، تعداد مشکلات مربوط به آب گرفتگي و آب افتادگي به تفکيک هر منطقه بر اساس ميزان بارش باران در يک روز خاص پيش بيني شده است. 
در پاسخ به سوال دوم تحقيق مي توان گفت شناسايي مناطق 1، 3، 6، 7، 11 و 12 به عنوان مناطق داراي آگاهي و آمادگي بيشتر در برقراري ارتباط با سامانه ي 137 از طريق تحليل خوشه بندي، شناسايي ناحيه 8 منطقه 1 به عنوان ناحيه اي که بيشترين تسري آب گرفتگي در ميان ساير نواحي را دارد و نيز شناسايي مشکلات مزمن هر منطقه از طريق تحليل قواعد وابستگي همگي نمونه هايي از الگوهاي پنهان ميان داده هاي سامانه ي 137 بود که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. 

محدوديت‌هاي موجود در انجام پایان نامه مدیریت امور شهری حاضر

محدودیت های زیر در انجام پایان نامه مدیریت امور شهری حاضر وجود داشت.

•    فرايند دريافت و جمع آوري اطلاعات سامانه 137 علي رغم طي مسيرهاي قانوني بسيار زمان گير و طولاني بود و اين سازمان مراحل زيادي را جهت حفظ امنيت داده‌هاي خود براي محقق در دريافت اطلاعات قرار داد. هم چنين محدوديت هاي موجود در کيفيت داده ها که در فصل اول به تفصيل راجع به آن پرداخت شد نيز فرايند پردازش داده ها را طولاني نمود.
•    برخي از تحليل‌ها، خروجي‌هاي حجيمي را ارائه مي‌دهند که پرداختن به آن از فرصت زماني  پايان نامه دانشگاهي خارج است و علاوه بر محدوديت زماني نياز به همراهي و همکاري نزديک کارشناسان و دست اندرکاران اين امر در مرکز مديريت شهري سامانه 137 و شهرداي تهران دارد. محقق در اين تحقيق کوشيده با بررسي و ارائه نمونه‌هايي از کاربرد اين علم نوين در سامانه 137 به اثبات اين موضوع بپردازد که کاوش داده هاي در دسترس چگونه مي تواند منجر به کشف دانش نهفته درون آن شود و چگونه شهرداري مي تواند با بهره برداري از اين دانش به افزايش کيفيت خدمات خود کمک نمايد.
•    حجم زياد داده ها (بيش از يک ميليون رکورد) و رشته اي بودن ماهيت اکثر فيلد ها  و اين که فرايندهاي داده‌کاوي که عموماً با شبيه سازي و روش‌هايي يادگيري ماشين  صورت مي پذيرد، منجر شد تا سخت افزار کامپيوترهاي خانگي کفايت لازم جهت اجراي برخي از مدل ها  را نداشته و محقق بالاجبار براي انجام برخي تحليل‌ها تنها بخشي از داده‌ها ( به طور مثال يک منطقه خاص) را به عنوان پايلوت  انتخاب کند.
•    در انجام پایان نامه مدیریت امور شهری حاضر امکان انجام تحليل هاي شهروند محور  به دليل ناقص بودن فيلدهاي شماره تلفن وجود نداشت و لذا مشخص نبود که هر شهروند به طور متوسط چند بار با سامانه ارتباط برقرار کرده است.

پيشنهادات تحقيق

•    به طور کلي با توجه به نتايج حاصل از انجام پایان نامه مدیریت امور شهری حاضر، به شهرداري تهران پيشنهاد مي‌‌شود تا با به کار گيري تکنيک هاي داده‌کاوي خدمات مطلوب تر و بهتري را به شهروندان ارائه کند و در اين راستا از دوباره کاري‌ها و مشکلات قابل پيشگيري اجتناب نمايد.
•    با توجه به نتايج بخش توصيفي به شهرداري تهران پيشنهاد مي‌شود، نيروهاي خدماتي بيشتري را به مناطق 4 و 12 تخصيص دهد زيرا منطقه 4 به دليل وسعت و قرار گرفتن در مسير توسعه شهري با مشکلات بيشتري در زمينه ي مشکلات مربوط به جمع آوري و نصب مواجه است و منطقه 12 به جهت وجود مراکز متعدد دولتي و غير دولتي و بيشترين تردد شهروندان در سطح شهر، با بيشترين سرانه ي تماس براي مشکلات مربوط به آسفالت مواجه است. همين‌طور با توجه به نتايج نمودار حبابي پيشنهاد مي‌شود تا بودجه مناسبي را به مناطق 14 و 15 تخصيص داده و مشکلات اين مناطق را تا حد زيادي مهار نمايند.
     هم چنين با توجه به اين که بيشترين فراواني تماس با سامانه 137، مربوط به مشکلات از نوع جمع آوري و نصب مي باشد، به نظر مي رسد اطلاع رساني و اگاهي لازم در خصوص شرح مواردي که شهروندان از طريق آن مي توانند با سامانه ي 137 ارتباط برقرار کنند به طور شفاف و کامل صورت نگرفته است. لذا به شهرداري پيشنهاد مي شود در اين خصوص اقدام لازم به عمل آورد.
•    نتايج بخش خوشه بندي نشان مي دهد فرهنگ استفاده از سامانه ي 137 به عنوان پل ارتباطي ميان شهروندان با شهرداري تهران در مناطق خوشه اول کمتر از مناطق خوشه دوم است. و اين بدان معني است که مناطق مذکور يا آگاهي لازم براي اعلام مشکلات خود ندارند يا اينکه ضرورتي براي اطلاع رساني به مديران شهري نمي بينند. به شهرداري تهران پيشنهاد مي شود تا از طريق تبليغات، شورا ياري هاي محلات و ... ضمن توسعه فرهنگ استفاده از سامانه ي 137، ساکنين اين مناطق را نسبت به محيط پيرامون خويش وارد عرصه مديريت نمايند.
•    به شهرداري تهران پيشنهاد مي‌شود تا با ايجاد لينک ارتباطي  ميان سامانه ي 137 و  بانک اطلاعاتي سازمان هواشناسي بر اساس ميزان بارش مورد انتظار در هر روز به تفکيک هر منطقه تعداد تما‌س‌هاي آب گرفتگي را در آن روز پيش بيني کرده و اقدامات لازم جهت اختصاص بهينه منابع و نيروي انساني به آن را به عمل آورد.
•    با توجه به نتايج تحليل قوانين وابستگي دنباله‌اي به شهرداري تهران پيشنهاد مي‌شود، نواحي که بيشترين تسري آب گرفتگي به سمت آن هاست را شناسايي نموده، ضمن بررسي دلايل فني آن از بروز و ازدحام مشکلات آب گرفتگي در اين نواحي پرهيز کنند.
•    با توجه به تحليل قوانين وابستگي (شناسايي قوانين تعميم يافته) به شهرداري تهران پيشنهاد مي‌شود تا مشکلاتي که به صورت مزمن در يک ناحيه وجود دارد را برطرف نموده تا از وقوع مجددا آن پيشگيري شود. سيزده قانون کلي شناخته شده است که در فصل چهارم به صورت تفصيلي ارائه گرديده‌اند و مي‌بايست شهرداري تهران در آن موارد تمرکز بيشتري داشته باشد. 
5-8-    پيشنهادات جهت تحقيقات آتي
•    بررسي ساير تکنيک هاي داده کاوي و ساير الگوريتم موجود در مورد داده‌هاي سامانه 137.
•    تلفيق اطلاعات سامانه 137 با اطلاعات سامانه ي 1888 که مربوط به شکايات و انتقادات شهروندان از عملکرد شهرداري مي باشد مي تواند چشم انداز دقيق تري از عملکرد شهرداري در ميزان رضايت شهروندان ارائه دهد.
•    با اضافه کردن شاخص هاي انساني هر منطقه نظير جميت ساکن، جمعيت شناور، تعداد خانوار، تحصيلات، اشتغال و شاخص هاي اقليمي نظير مساحت موثر، حريم، بافت فرسوده و نيز شاخص هاي مرتبط با تجهيزات شهري نظير تعداد سطل هاي زباله مخزن دار، بيمارستان ها و درمانگاه ها، بازارهاي ميوه و تره بار و ....  به داده هاي مورد بررسي مي توان نتايج مطلوب تر و جالب تري از کاوش داده ها به دست آورد. 
•    با افزودن اطلاعات مرتبط با زمان استاندارد براي رسيدگي به هر پيام مي توان دريافت کدام مناطق يا نواحي در رسيدگي به مشکلات و معضلات شهري ارجاع شده سريع تر يا کندتر عمل مي کنند و با علت يابي و رفع آن به بهبود کيفيت خدمات شهري ارائه شده کمک شايان توجهي نمود. 
•    استفاده از ساير نرم افزارهاي داده کاوي، براي تحليل داده‌ها موجود و مقايسه نتايج آن با نتايج فعلي 
•    استفاده از فيلدهاي اطلاعاتي جديد در پايگاه داده فعلي و گسترش دامنه ي تحليل‌هاي موجود مي‌تواند نتايج بسيار قابل توجهي را به همراه داشته باشد. به طور مثال افزودن مشخصات دموگرافيک افراد تماس گيرنده و انجام تحليل‌هاي جانبي بسيار قابل توجه مي‌باشد.

خلاصه فصل پنجم

در اين فصل نتايج حاصل از تحليل هاي انجام شده در فصل قبل به تفکيک مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در هر بخش دلايل احتمالي بروز چنين نتايجي از ديدگاه محقق بيان گرديد. سپس به پاسخ به سوالات تحقيق و بيان محدوديت هايي که فرايند انجام پایان نامه مدیریت امور شهری حاضر را متاثر کرده بود پرداخته شد و در نهايت پيشنهادهاي تحقيق به همراه پيشنهاداتي براي انجام پایان نامه ارشد و انجام رساله دکتری مدیریت امور شهری آتي ارائه گرديد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با نحوه انجام پایان نامه مدیریت امور شهری با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۰۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

آموزش انجام فصل دوم پایان نامه

در این بخش سعی داریم به علاقه مندان به انجام فصل دوم پایان نامه نحوه [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۸
|
سینا
نحوه انجام فصل اول پایان نامه

نحوه انجام فصل اول پایان نامه

انجام فصل اول پایان نامه اصولی دارد که رعایت آن می تواند دانشجویان را در انجام هر [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۷
|
سینا
رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

رساله دکتری چیست و چند واحد است؟

در این بخش سعی داریم به این سوال که رساله دکتری چیست و چند واحد است؟ پاسخ ده [...]

۱۴۰۲/۰۱/۰۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
موسسات برتر انجام رساله دکتری

موسسات برتر انجام رساله دکتری – آکادمی ابن سینا

این بخش معرفی موسسات برتر انجام رساله دکتری اختصاص دارد. موسسات برتر انجام رساله دکتری [...]

۱۴۰۱/۱۲/۱۶
|
ابن سینا
اخبار علمی - پژوهشی - آکادمی بان سینا

اخبار علمی - پژوهشی | آخرین اخبار کنکور 92

در ادامه آخرین اخبار حوزه علمی کشور را خدمتتان ارائه می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۱/۱۶
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب