انجام پایان نامه مدیریت آموزشی - آکادمی ابن سینا

انجام پایان نامه مدیریت آموزشی - آکادمی ابن سینا

مقدمه فصل 5 در انجام پایان نامه مدیریت آموزشی حاضر

در انجام پایان نامه مدیریت آموزشی حاضر در فصل پنجم به بررسی داده های به دست امده از فصل قبل خواهیم پرداخت و بعد از شرح کوتاهی از یافته های تحقیق ان را با توجه به پیشینه پژوهشی و تحقیقات انجام گرفته به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. انجام پایان نامه مدیریت آموزشی حاضر همچنین متغیر های جمعیت شناختی را با توجه به عدالت و اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار می دهد و روابط ان را مشخص می نماید. پیشنهادات کاربردی و پژوهشی بخصوص برای تحقیقات اینده در این حوزه پژوهشی ارائه می شوند.

خلاصه یافته های تحقیق

انجام پایان نامه مدیریت آموزشی حاضر به بررسی رابطه میان ادراکات کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران از عدالت و اعتماد سازمانی می پردازد که در میان نمونه 140 نفری از کارکنان انجام گرفته است . خلاصه یافته های حاصل از انجام پایان نامه مدیریت آموزشی حاضر در زیر می اید:

 نتایج سوال اول

ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بوسیله کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران (عدالت توزیعی،  رویه‌ای، میان فردی و اطلاعاتی) چه هستند؟
با توجه به میانگین به دست امده از 4 سازه عدالت سازمانی ( عدالت رویه ای 2.74 ، عدالت توزیعی 2.66 ، عدالت میان فردی 3.03 ، عدالت اطلاعاتی 2.84 ) مشخص می شود که عدالت بین فردی دارای بیشترین میانگین در نمونه مورد نظر و عدالت توزیعی کمترین میانگین را دارا می باشند . 

نتایج سوال دوم 

ابعاد اعتماد سازمانی ادراک شده بوسیله کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران (اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) چه هستند؟
مطابق با یافته های تحقیق اعتماد به مدیر دارای میانگین 2.91 و اعتماد به سازمان دارای میانگین 2.98 می باشد که اعتماد به سازمان دارای بیشترین میانگین است. 

نتایج فرضیه سوم

میان ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه‌ای، میان فردی و اطلاعاتی) با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، سن، تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنادار وجود دارد؟
با استفاده از ازمون تجزیه و تحلیل واریانس )  (ANOVAنتایج در مورد عدالت رویه ای  و توزیعی نشان می دهد که از لحاظ 4 ویژگی جمعیت شناختی مورد نظر یعنی جنسیت ، سن ، سابه خدمت و میزان تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. در بعد عدالت بین فردی از لحاظ متغیر سن و تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده می شود اما از دو جنبه سابقه خدمت و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده نمی گردد. در بعد عدالت اطلاعاتی از لحاظ سابقه کار و تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده می گردد اما از لحاظ متغیرهای جنسیت و سن تفاوت معناداری مشاهده نمی شود .از حیث عدالت سازمانی از نظر جنسیت ، سن و تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده می شود و این در حالی است که از لحاظ متغیر سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

نتایج فرضیه چهارم: 

        میان ابعاد اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان) با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی جنس، سن، تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنادار وجود دارد.
با استفاده از ازمون تجزیه و تحلیل واریانس(ANOVA) در بعد اعتماد به مدیر از لحاظ سابقه خدمت و جنسیت تفاوت معنادار مشاهده می شود ولی از لحاظ سن و تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. در بعد اعتماد به سازمان از لحاظ تحصیلات و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده نشد اما از لحاظ سابقه خدمت و سن تفاوت معناداری مشاهده گردید .از حیث اعتماد سازمانی از نظر جنسیت و سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده گردید اما در دو متغیر تحصیلات و سن  تفاوت معناداری مشاهده نشد . 

نتایج فرضیه پنجم : 

نتایج فرضیه پنجم در انجام پایان نامه مدیریت آموزشی حاضر نشان داد که میان ابعاد عدالت سازمانی(عدالت توزیعی، رویه‌ای، میان فردی و اطلاعاتی) و دو سازه اعتماد سازمانی(اعتماد به مدیر، اعتماد به سازمان) در کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
با استفاده از ازمون همبستگی مشخص شد که بین عدالت سازمانی و متغیرهای اعتماد سازمانی، اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان در سطح معنی داری (05/0) رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. معنی داری به دست امده ببه ترتیب برای سه متغیر (018/0)  ، (03/0) و (044/0) می باشد که کوچکتر از (05/0) می‌باشد. ضریب همبستگی عدالت سازمانی با سه متغیر برابر با (اعتماد سازمانی 19/0) ، (اعتماد به مدیر18/0) و (اعتماد به سازمان 17/0) است.عدالت رویه ای با اعتماد به سازمان در سطح معناداری (01/0) رابطه دارد و با دوسازه دیگر یعنی اعتماد به مدیر و اعتماد سازمانی رابطه معناداری ندارد. میان عدالت توزیعی و اعتماد سازمانی در سطح (05/0) و با اعتماد به مدیر در سطح (01/0) رابطه معنی‌دار وجود دارد و با اعتماد به سازمان رابطه ندارد. عدالت بین فردی تنها با متغیر اعتماد به مدیر در سطح معنی‌داری (05/0) رابطه معنی‌دار دارد و عدالت اطلاعاتی با هیچ کدام از متغیرهای اعتماد سازمانی، اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان رابطه معنی‌دار نداشت.

Description: C:\Users\dayan\Desktop\SabaRico-com--189-3299.jpeg

نتایج فرضیه ششم :

ابعاد عدالت سازمانی بر سازه‌های اعتماد سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
با استفاده از ازمون رگرسیون چندگانه و نمودار پراکنش مشخص می شود همبستگی قوی میان دو متغیر وجود دارد و رابطه این دو خطی است . همچنین ضریب تعیین (15/0) بدست امده نشان می‌دهد که 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از تغییرات متغیر مستقل می‌باشد.

بحث و بررسی

سوال اول : 

نتایج حاصل از این سوال برداشت جالبی را از انجام پایان نامه مدیریت آموزشی درباره عدالت سازمانی به دست ما می دهد که با تحقیقات جدیدتر همخوانی دارد. کاریکر و ویلیامز  (2009) در تحقیق خود با بررسی مدل چند وجهی  از عدالت سازمانی (عملیاتی شده در سه سازه عدالت رویه ای ، توزیعی و بین فردی ) و رفتار شهروندی ( رجعت داده شده به سازمان و مدیر ) نتیجه می گیرد که برخلاف مفروضات قبلی که ادرکات از عدالت رجعت داده شده به سیستم بر رفتار شهروندی مبتنی بر سیستم تاثیر داشت و عدالت رجعت داده شده به مدیر بر رفتار شهروندی مدیریتی مربوط بود  ، عدالت توزیعی و رویه ای رجعت داده شده به سیستم  رابطه معناداری با OCBO نداشت و در عوض عدالت توزیعی و رویه ای رجعت داده شده به مدیر روابط غیر مستقیم معناداری با OCBS داشت .

در انجام پایان نامه حاضر سطح اعتماد به مدیر در مقابل اعتماد به سازمان پایینتر است اما تفاوت زیادی مشاهده نمی شود . بنابراین این اختلاف ناچیز را می توان ناشی از ادارک یکسان کارکنان از انان دانست. کالدول و کلافان (2003) با تحقیقی مدلی از قابلیت اعتماد سازمانی را ارائه داده و مورد ازمون دادند. این مدل با مدل تحقیق حاضر تفاوت دارد اما سعی در شناسایی قابلیت اعتماد سازمانی است.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه مدیریت آموزشی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۰۹
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
چگونه روش تحقیق پایان نامه خود را طراحی کنیم؟

چگونه روش تحقیق پایان نامه خود را طراحی کنیم؟

طراحی روش تحقیق در پایان نامه نویسی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از آنجا که [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۴
|
سینا
نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد

نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد

نحوه محاسبه شهریه پایان نامه ارشد سوالیست که همواره ذهن بسیاری از دانشجویان را مش [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۳
|
سینا
نکاتی پیرامون نگارش مقاله

نکاتی پیرامون نگارش مقاله

در راستای آموزش نگارش مقاله در این بخش سعی در ارائه ناگفته های این مبحث داریم تا [...]

۱۴۰۲/۱۲/۱۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب