انجام پایان نامه روانشناسی خانواده - آکادمی ابن سینا

انجام پایان نامه روانشناسی خانواده - آکادمی ابن سینا

فصل 5 در انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر

در انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر در اين فصل نتايج به دست آمده را مورد بحث و بررسي قرار داده و نتيجه گيري مي كنيم. ابتدا به بحث در چهارچوب فرضيه هاي پژوهش پرداخته و در نهايت محدوديت هاي و پيشنهادات موجود در انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر مطرح می شوند.

بحث در چهارچوب فرضيه هاي پژوهش

الف)فرضيه شماره 1:
-عملكرد ضعيف خانواده با كمرويي نوجوانان رابطه مستقيم دارد. 
نتايج به دست آمده از انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر نشان داد كه عملكرد خانواده رابطه مثبت معني داري با  كمرويي نوجوانان دارد و آن را به طور مثبت پيش بيني مي كند. اين يافته همسو با مطالعه دنيلز و پلامين(2005) است كه به وجود رابطه مثبت بين عملكرد پايين خانواده و افزايش نشانه هاي كمرويي و بازداري رفتاري اشاره مي كنند و عقيده دارند كه طرد والدين و عملكرد پايين خانواده نشانه هاي افسردگي،كمرويي و اضطراب را در نوجوانان پيش بيني مي كند. همچنين پژوهش حاضر تاييد كننده مطالعه كامينگز و ويلسون (1999) مبني بر وجود رابطه مثبت و معني دار بين تعارضات خانوادگي و عملكرد پايين خانواده با كمرويي در فرزندان مي باشد. بنابراين خانواده هايي كه عملكردشان مطلوب است و اعضاي خانواده با يكديگر گفت و گوهاي خود انگيخته،آزادانه و راحتي دارند و ناسازگاري و تعارضات در حد پاييني است، بازداري رفتاري و كمرويي در فرزندان آنها بسيار پايين است.
به عبارتي هرچه خانواده داراي عملكرد بد و آشفته باشد به همان نسبت كودك در آن محيط دچار تزلزل شخصيت و سوتحريفات مي شود. زيرا اختلال در عملكرد خانواده، نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه كودك را به سمت آسيب پذيري سوق ميدهد. اين افراد آسيب پذيرند و در معرض عوامل خطرزاي گوناگوني از جمله كمرويي و بازداري رفتاري قرار دارند.
خانواده عليرغم تغييرات گسترده اي كه پيدا كرده است، همچنان به عنوان عامل درجه اول تاثير گذار در شكل دهي رفتار نوجوانان نقش ايفا مي كند. شرايط نامناسب و پرتنش محيط خانواده، عامل تهديد كننده بهداشت و سلامت رواني فرزندان است و مي تواند زمينه ساز اختلالات و مشكلاتي نظير كمرويي باشد.  
علاوه بر آن جنبه هاي ديگر محيط خانوادگي مانند تعارضات زناشويي (كامينگز، 2005) و عملكرد بد خانواده (گودمن و گاتليب، 1999) ممكن است بخشي از ارتباط بين كمرويي، افسردگي و اضطراب در نوجوانان را توضيح دهد (داوني و كوين،1990؛ امري، وين تراب و نيل، 1982؛ راتر و كوين تون، 1984).
نظريه دلبستگي (بالبي،1980 )، نظريه شناختي (بك، 1967) و نظريه روان تحليل گري (بلت و هومان، 1992) همگي بر اين عقيده هستند كه اختلال در ارتباط اوليه فرزندان و والدين برجسته كننده و پيش بيني كننده اختلالات بعدي دوران نوجواني مانند افسردگي، اضطراب و كمرويي مي باشد (رستيفو  و بوگلز ، 2009).
محمديان (1373) در مطالعه خود تحت عنوان"بررسي رابطه مشكلات خانوادگي والدين با مشكلات خانوادگي فرزندان آنان (پس از ازدواج) نظير كمرويي، اضطراب، افسردگي، به اين نتيجه دست يافت که ميان مشكلات عاطفي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خانوادگی والدين با مشكلات خانوادگي فرزندان نظير كمرويي رابطه وجود دارد.
ب)فرضيه شماره 2:
-بين ميزان كمرويي واضطراب رابطه مستقيم وجود دارد.
نتايج به دست آمده از انجام پایان نامه روانشناسی خانواده حاضر نشان داد كه كمرويي رابطه مثبت معني داري با  اضطراب نوجوانان دارد و آن را به طور مثبت پيش بيني مي كند. در اين راستا مي توان به مطالعه اسنهالاتا و مارتي (2003) اشاره كرد كه رابطه مثبت معني داري را بين كمرويي و اضطراب نوجوانان نشان دادند. چونگ و اوانس (2002) در مطالعه اي كه به بررسي ارتباط بين كمرويي و نشانه هاي اضطراب در نوجوانان كمرو و غير كمرو پرداخته است، نشان دادند كه نوجوانان كمرو در مقايسه با نوجوانان غير كمرو نشانه هاي اضطراب و آشفتگي هاي معده اي-روده اي بيشتري را تجربه مي كنند.
تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه كمرويي تجربه مخربي براي بخش قابل توجهي از جمعيت است و به صورت تمركز بيش از حد بر خود،اشتغال ذهني زياد و نشانه هاي اضطرابي خود را نشان مي دهد (سندرس، چستر، 2008).
علاوه بر اين، مطالعه  زيمباردو(1990) حاكي از همبستگي مثبت و معني داري بين كمرويي و نشانه هاي اضطرابي مي باشد. افراد كمرو در تعاملات اجتماعي شان بازداري رفتاري نشان مي دهند و به شدت حالت تدافعي دارند.
آستين(2000) اعتقاد داشت كه افراد كمرو در مسايل درون فردي شان ضعف دارند و از خود اضطراب نشان مي دهند. او معتقد بود كه نوجوانان كمرو به سبب احساس اضطراب ناشي از ترس شديد هيجان هاي زيادي را تجربه كنند.
ج) فرضيه شماره 3
-بين ميزان كمرويي و افسردگي رابطه مستقيم وجود دارد.
با توجه به نتايج حاصل از انجام پایان نامه روانشناسی حاضر، فرضيه سوم نيز تاييد شد و نشان داد كه كمرويي نوجوانان به طور مثبت و معني داري با افسردگي بالاي نوجوانان رابطه دارد و آن را به طور مثبت پيش بيني مي كند.اين يافته ها با نتايج اسنهالاتا و مارتي(2003) مطابقت دارد كه اشاره به وجود افسردگي بالاتري در نوجوانان كمرو دارد. به گفته اسنهالاتا و مارتي نوجواناني كه كمرو هستند و در ارتباطات اجتماعي شان بازداري رفتاري نشان مي دهن نشانه هاي افسردگي بيشتري را در نشان مي دهند. نتايج مطالعات بيدرمن (1993)، هيرشيلد-بكر(2007)، رزنبام (1993)، رابين و بورگس (2001) حاكي از آن است كه كمرويي و بازداري،پيش زمينه اختلال هاي افسردگي بعدي است. علاوه بر آن مطالعه اي كه توسط گري تراب(1999)انجام شد نشان داد كه ميان كمرويي و افسردگي همبستگي مثبت وجود دارد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه آموزش نحوه انجام پایان نامه روانشناسی خانواده با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۱۱/۱۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری گفتار درمانی

انجام پایان نامه گفتار درمانی که از زیر شاخه های گروه توان بخشی می باشد را می توا [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۵
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت برنامه ریزی و توسعه

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت برنامه ریزی و توسعه

انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه را می توان به صورت اصولی با داشتن نمو [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۴
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی

انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدرسی معارف اسلامی

انجام پایان نامه مدرسی معارف اسلامی را می توان با داشتن نمونه کار به صورت اصولی ب [...]

۱۴۰۳/۰۱/۲۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب